Podmínky používání webových stránek

Tyto podmínky používání (spolu s příslušnými dokumenty) určuji podmínky používání našich webových stránek www.britax-roemer.cz (našich stránek). Používání našich stránek zahrnuje přístup a prohlížení. Než začnete naše stránky používat, pozorně si přečtěte tyto podmínky používání, které určují pravidla vašeho používání našich stránek. Doporučujeme, abyste si vytiskli kopii těchto podmínek pro příští použití.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami používání a zavazujete se jimi řídit.

Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami, nesmíte tyto stránky používat.

1. Další relevantní podmínky

Tyto podmínky se vztahují na následující další podmínky, které se také týkají používání našich webových stránek:

- Naše Politika ochrany osobních údajů, která určuje pravidla zpracování osobních údajů, které od vás obdržíme nebo které nám předáte. Používáním našich webových stránek souhlasíte s tímto zpracováním a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou pravdivé.

- Naše Politika cookies, která obsahuje informace o souborech cookies na našich stránkách.

2. Informace o nás

www.britax-roemer.cz jsou stránky provozované společností Britax Excelsior Limited („My“). Jsme registrováni v Anglii a Walesu pod číslem 00294545 a naše kancelář má sídlo na adrese Building A, Riverside Way, Watchmoor Park, Camberley, Surrey, GU15 3YL. Naše hlavní obchodní adresa je 1 Churchill Way West, Andover, Hampshire, SP10 3UW.

3. Změny v těchto podmínkách

Tyto podmínky používání mohou být kdykoliv pozměněny formou úpravy této webové stránky.
Pro informace o změnách, které jsou pro vás závazné, pravidelně navštěvujte tuto webovou stránku.

4. Změny na našich stránkách

Čas od času můžeme aktualizovat naše webové stránky a měnit jejich obsah. Upozorňujeme také, že kterýkoliv obsah na našich stránkách se může kdykoliv stát neplatný a nejsme zavázáni k jeho aktualizaci.
Nezaručujeme, že naše webové stránky nebo kterýkoliv jejich obsah bude prostý chyb.

5. Přístup k našim stránkám

Naše stránky jsou bezplatně veřejně přístupné.

Nezaručujeme, že naše webové stránky nebo kterýkoliv jejich obsah bude vždy a nepřerušeně dostupný. Přístup k našim stránkám je povolen na dočasné bázi. Můžeme zastavit, odstranit, přerušit či pozměnit naše stránky nebo jejich část bez předchozího upozornění. V případě, že kdykoliv z jakýchkoliv důvodů tyto stránky nebudou přístupné, neneseme před vámi žádnou odpovědnost za následky takové situace.

Jste plně odpovědní za přijetí všech opatření, která jsou nezbytná pro váš přístup k těmto stránkám./p>

Jste také plně odpovědní za seznámení všech osob, které používají naše stránky pomocí vašeho internetového přípojení, s těmito podmínkami a dalšími relevantními podmínkami, a také za souhlas těchto osob.

[Naše stránky jsou určeny pro obyvatele Spojeného království. Nezaručujeme, že obsah našich webových stránek je platný nebo přístupný v jiných oblastech. Můžeme kdykoliv omezit přístup k našim stránkám nebo ke kterémukoliv produktu nebo službě jakékoli osobě nebo v kterékoli oblasti. Rozhodnete-li se používat naše stránky v zemích mimo UK, činíte tak na vlastní riziko.]

6. Práva duševního vlastnictví

Jsme majitelem nebo koncesionářem všech práv duševního vlastnictví k našim stránkám a k materiálům, které na nich zveřejňujeme. Tato díla jsou chráněna autorským zákonem a dohodami platnými v každé zemi. Všechna tato práva jsou vyhrazena. Můžete vytisknout jednu kopii a stáhnout si části kterékoliv stránky pro osobní použití a můžete upozornit další osoby ve vaší organizaci na obsah zveřejněný na našich webových stránkách. Nesmíte žádným způsobem upravovat obsah papírové nebo digitální kopie jakýchkoliv materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, nesmíte používat žádné výkresy, fotografie, grafiky, filmy nebo nahrávky odděleně od textu, který se k nim vztahuje. Náš status (stejně tak status identifikovatelných přispěvatelů) jakožto autorů obsahu našich stránek musí být vždy uznán. Nesmíte používat jakýkoliv obsah našich webových stránek pro komerční účely bez předchozího obdržení licence od nás nebo našich udělovatelů licencí. V případě, že vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete kteroukoliv část těchto webových stránek v rozporu s těmito pravidly, vaše právo na používání těchto stránek okamžitě zaniká a budete zavázáni dle našeho požadavku vrátit nebo zničit veškeré vámi pořízené kopie těchto materiálů.

7. Nezávaznost informací

Obsah internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Záměrem těchto webových stránek není udělování informací, na něž byste se měli spolehnout.
Ačkoliv usilujeme o aktualizaci informací na našich stránkách, neručíme za to, že obsah našich stránek je přímo i nepřímo přesný, úplný a aktuální.

8. Omezení naší odpovědnosti

Žádná část těchto podmínek používání nevylučuje nebo neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění vzniklé v důsledku naší nedbalosti, podvodu nebo úmyslného uvedení nepravdivých údajů, nebo jakoukoliv jinou odpovědnost, není-li vyloučena nebo omezena anglickým zákonem.

V mezích zákona vylučujeme veškeré podmínky a záruky, které se mohou přímo či nepřímo vztahovat na obsah našich stránek.

Neneseme odpovědnost před jakýmkoliv uživatelem za žádnou ztrátu nebo poškození vzniklé v důsledku jakéhokoliv jednání, ať už přestupku (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jiného jednání, i když jej bylo možné předvídat, které souvisí s:

- použitím nebo neschopností použití našich webových stránek; nebo

- použitím nebo spolehnutím se na obsah zveřejněný na našich webových stránkách.

Jste-li obchodním uživatelem, vezměte na vědomí, že neneseme odpovědnost zejména za:

- ztrátu zisku, prodeje, obchodu nebo obratu;

- přerušení obchodu;

- ztrátu předpokládaných úspor;

- ztrátu obchodních příležitostí nebo dobrého jména; nebo

- žádnou nepřímou nebo závažnou ztrátu nebo poškození.

Jste-li spotřebitelem, vezměte v úvahu, že naše webové stránky jsou provozovány pro domácí a soukromé účely. Souhlasíte s tím nepoužívat naše stránky k žádným komerčním nebo obchodním účelům. Neneseme před vámi žádnou odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu nebo přerušení obchodu nebo obchodních příležitostí.

Neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu nebo poškození vzniklé v důsledků působení virů, útoku distribuovaného odmítnutí služby nebo jiného škodlivého materiálu, který může působit na váš počítač, software, data nebo jiný osobní materiál v souvislosti s vaším používáním našich webových stránek nebo stahováním jakékoliv jejich části nebo používáním jakýchkoliv s nimi propojených stránek.

Neneseme odpovědnost za obsah stránek, na které odkazujeme na našich stránkách. Tyto odkazy by neměly být považovány za náš souhlas s obsahem stránek, na které odkazujeme. Neneseme odpovědnost za žádnou škodu nebo poškození vzniklé používáním těchto stránek. V současné době je náš internetový obchod provozován třetí stranou prostřednictvím webových stránek propojených s našimi stránkami.

Na odpovědnost za dodávky zboží se budou vztahovat jiné předpisy a omezení odpovědnosti, které budou určené v podmínkách dodávek.

9. Viry

Nezaručujeme, že naše webové stránky budou prosté jakýchkoliv virů a softwarových chyb.

Jste odpovědní za konfiguraci vašich informačních technologií, softwaru a platforem pro přístup k našim stránkám. Měli byste používat vlastní antivirový software.

Nesmíte zneužívat naše webové stránky úmyslným zavedením virů, trojských koňů, červů, logických bomb nebo jiných škodlivých či nebezpečných materiálů. Nesmíte se pokoušet o neoprávněný přístup na naše webové stránky, server, na němž jsou tyto stránky umístěny nebo jakýkoliv server, počítač či do databáze spojené s našimi stránkami. Nesmíte útočit na naše stránky skrze odmítnutí služby nebo distribuované odmítnutí služby. Porušením tohoto zákazu spácháte trestný čin dle Zákona o zneužití počítače 1990. Každé takové porušení nahlásíme příslušným právním orgánům a budeme s nimi spolupracovat formou zpřístupnění vašich osobních údajů. V případě takového porušení bude vaše právo na používání našich webových stránek okamžitě zrušeno.

10. Odkazování na naše stránky

Můžete odkazovat na naši domovskou stránku za předpokladu, že to bude v souladu se zákonem a nepoškodí to naše dobré jméno nebo nebude využito v náš neprospěch.

Nesmíte odkazovat na naše stránky způsobem, který sugeruje jakoukoliv podobu spolupráce nebo akceptace na naší straně v případě, že tato spolupráce nebo akceptace neexistuje.

Nesmíte odkazovat na naše stránky na žádných stránkách, které nevlastníte.

Naše stránky nemohou být zabudovány do žádných jiných stránek. Není také možné odkazovat na jakoukoliv jinou stránku než je domovská stránka.

Vyhrazujeme si právo na zrušení povolení na odkazování bez předchozího upozornění.

V případě, že chcete použít obsah našich stránek jinak než je výše specifikováno, kontaktujte nás na contact@britax.com

11. Odkazy třetích stran a zdroje na našich stránkách

V současné době je náš internetový obchod provozován třetí stranou prostřednictvím externích webových stránek. V případě, že se na našich stránkách nacházejí odkazy na jiné stránky a/nebo zdroje z jiných stránek, mají tyto odkazy pouze informativní charakter.

Nemáme žádnou kontrolu a neneseme odpovědnost za obsah jakýchkoliv externích stránek nebo stránek třetích stran.

12. Obrázky produktů

Všechny obrázky jsou chráněny autorským zákonem. Skutečné barvy výrobků se mohou lišit od těch uvedených na obrázcích. Vyhrazujeme si právo kdykoliv upravit specifikace a nahrazovat modely jinými v rámci neustálého vývoje a zlepšování.

13. Rozhodné právo

Jste-li spotřebitel, vezměte v úvahu, že tyto podmínky používání, jejich předmět a podoba se řídí anglickým právem. Vy i my souhlasíme s nevýhradní příslušností anglických a welšských soudů. Nicméně, jste-li obyvatelem Severního Irska, můžete mít právní zájem na podání žaloby v Severním Irsku a jste-li obyvatelem Skotska, můžete mít právní zájem na podání žaloby ve Skotsku.

V případě, že jste obchodní uživatel, se tyto podmínky používání, jejich předmět a podoba (a také jakékoliv nesmluvní nároky nebo spory) řídí anglickým právem. Vy i my souhlasíme s výhradní příslušností anglických a welšských soudů.

14. Kontaktujte nás

Kontaktujte nás na e-mailové adrese contact@britax.com Děkujeme za návštěvu našich webových stránek.