Modern Slavery Act Statement

BRITAX GROUP

Prohlášení k zákonu o novodobém otroctví

 

Toto prohlášení bylo zveřejněno v souladu se zákonem o novodobém otroctví z roku 2015. Stanovuje kroky, které skupina Britax Group Limited a další příslušné společnosti ní kontrolované (dále jen „skupina“) přijaly pro prevenci vzniku novodobého otroctví a obchodování s lidmi v rámci svého podnikání a dodavatelského řetězce. Toto prohlášení přestavuje prohlášení skupiny o otroctví a obchodování s lidmi za finanční rok končící 31. prosince 2020.

Úvod

Otroctví, nevolnictví, nucená práce a obchodování s lidmi („novodobé otroctví“) představují celosvětový problém. Zavazujeme se, že v našich dodavatelských řetězcích ani v žádné části našeho podnikání nebude novodobé otroctví přítomné. V rámci našich obchodních vztahů a vývoje, zavádění a prosazování systémů a kontrolních mechanismů jednáme eticky a čestně, abychom zabezpečili, že v našich dodavatelských řetězcích nedochází k výskytu novodobého otroctví.

Naše obchodní a dodavatelské řetězce

Jsme celosvětovým výrobcem a distributorem dětských autosedaček, kočárků, cyklosedaček, dětských produktů a souvisejících doplňků. K 31. prosinci 2020 byla naší mateřskou společností Persimmon Midco LLC, společnost s ručením omezeným ve státě Delaware se sídlem v Jižní Karolíně. K 31. prosinci 2020 měla skupina 938 zaměstnanců po celém světě a prováděla výrobní činnosti ve Spojeném království, USA, Německu a Číně a prodejní a marketingové činnosti v Severní Americe, Jižní Americe, Evropě, Asii, Austrálii a na Novém Zélandu. Celosvětový roční obrat skupiny představoval (na základě auditu) k 31. prosinci 2020 přibližně 294,4 miliónů EUR. Naše struktura se zakládá na regionálních obchodních jednotkách (Severní a Jižní Amerika, region EMEA a Asijsko-pacifický region) a naše dodavatelské řetězce zahrnují dodavatele surovin a smluvní výrobce.

Zásady, smluvní kontroly a závazky

Zavazujeme se, že v našich dodavatelských řetězcích ani v žádné části našeho podnikání nebude novodobé otroctví přítomné. V rámci našich obchodních vztahů a zavádění a prosazování systémů a kontrolních mechanismů jednáme eticky a čestně, abychom zajistili, že v žádné části našeho dodavatelského řetězce nedochází k novodobému otroctví.

Ve smyslu našich globálních a regionálních kodexů chování:

  • respektujeme a dodržujeme zákony, pravidla a předpisy, které se vztahují na naše podniky na celém světě;
  • dodržujeme lidská práva a vyžadujeme to samé i od našeho dodavatelského řetězce;
  • soutěžíme eticky a
  • respektujeme zásady pracovní příležitosti.

Uplatňujeme rovněž zásady oznamování protispolečenské činnosti ve smyslu rámce, ve kterém mohou jednotlivci otevřeně nebo anonymně nahlásit jakékoliv etické problémy včetně problémů týkajících se moderního otroctví. Všechny oznámené problémy se řeší na vyšší úrovni managementu, je na ně upozorněno představenstvo a důkladně se prošetří. Přijímají se všechna potřebná opatření. Anonymita oznamovatelů je chráněna.

Procesy náležité péče v souvislosti s novodobým otroctvím

Provozujeme dodavatelský řetězec, jenž zahrnuje dodavatele, se kterými spolupracujeme, navštěvujeme je a kontrolujeme již několik roků. Víme, že novodobé otroctví může být nejvíce rozšířené v částech dodavatelského řetězce, které působí v určitých vysoce rizikových geografických oblastech a mezi zranitelnými skupinami Proto před doplněním nových dodavatelů provádíme proces schvalování a akreditace. Klíčovou oblastí tohoto procesu před schválením a zařazením každého nového dodavatele do našeho dodavatelského řetězce je posouzení jeho pracovních postupů včetně postupů týkajících se dětské nebo nucené práce, vyplácení minimální mzdy, pracovního prostředí zaměstnanců a ochrany před diskriminací.

Zavedli jsme a/nebo pokračujeme ve vývoji dalších systémů pro identifikaci a posouzení potenciálních rizikových oblastí v našich dodavatelských řetězcích, zmírnění rizika výskytu novodobého otroctví v našich dodavatelských řetězcích a monitorování potenciálních rizikových oblastí. V roce 2020 se globální společnost Britax připojila k Sedexu, jedné z předních světových etických obchodních členských organizací, která spolupracuje s podniky na zlepšování pracovních podmínek v globálních dodavatelských řetězcích. Implementace platformy Sedex by měla být dokončena v roce 2021. Členství v organizaci Sedex by mělo pomoci nadále zlepšovat náš proces náležité péče.

Skupina i v roce 2020 v rámci probíhajícího programu vzdělávání zaměstnanců připravila nové kurzy vzdělávání zaměstnanců včetně specifických kurzů týkajících se zákona o novodobém otroctví z roku 2015, praktických kroků pro týmy veřejného obstarávání a zvyšování povědomí o rizicích a problémech novodobého otroctví. Všichni příslušní zaměstnanci by měli tento vzdělávací program povinně absolvovat v roce 2021. Zvýšená informovanost a odborná příprava zaměstnanců by měla přispět k dalšímu zlepšení našeho procesu náležité péče a účinnosti našich opatření v oblasti novodobého otroctví.

Nadále přehodnocujeme smluvní dojednání a rozvíjíme strategické obchodní vztahy s dodavateli v klíčových částech našich dodavatelských řetězců, abychom pomohli zabezpečit zavedení a dodržování potřebných norem pro předcházení novodobému otroctví v dodavatelských řetězcích.

Dodržování našich hodnot a etiky ze strany dodavatelů

Máme nulovou toleranci vůči novodobému otroctví. V rámci opatření přijatých pro zajištění dodržování našich hodnot a etiky ze strany všech účastníků našich dodavatelských řetězců a dodavatelů pokračujeme v uskutečňování našeho programu dodržování předpisů v dodavatelském řetězci. To zahrnuje návštěvy týmů pro nákupy, kvalitu a inženýrství, pravidelný proces hodnocení a pravidelné návštěvy generálního právního zástupce skupiny. Avšak v důsledku celosvětové pandemie COVID-19 a cestovních a jiných omezení, jejichž cílem bylo omezit šíření viru a která byla zavedena vládami na celém světě, byly pravidelné návštěvy v roce 2020 pozastaveny, což nepříznivě ovlivnilo naši schopnost dále rozvíjet dodavatelský řetězec.

Efektivita v boji proti novodobému otroctví

S cílem posoudit efektivitu našich opatření v oblasti novodobého otroctví kontrolujeme tyto klíčové ukazatele výkonnosti:

  • výsledky našeho programu dodržování předpisů v dodavatelském řetězci;
  • počet nahlášených nebo odhalených obvinění z novodobého otroctví v dodavatelském řetězci a
  • úroveň zaškolení personálu.

Členství v organizaci Sedex, jak je uvedeno výše, by mělo přispívat k dalšímu zvýšení naší efektivity.

Další kroky

Pokračujeme v pravidelném přezkoumání efektivity stávajících kroků, které jsme přijali s cílem zachovat a nadále zlepšovat naši efektivitu při posuzování a řešení problémů a rizik, které jsou podstatné pro prevenci novodobého otroctví v našich obchodních a dodavatelských řetězců. Tato činnost bude pokračovat i v roce 2021.

Toto prohlášení bylo schváleno představenstvem společnosti Britax Group Limited dne 29. června 2021 a podléhá každoročnímu přehodnocení a aktualizaci.

středa 30. června 2021

Michael Pacharis
Chief Executive Officer
Britax Group Limited

2016 Version

2017 Version

2018 Version

2019 Version