Prohlášení k ochraně osobních údajů webové stránky a služeb pro BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

1. O nás
2. Proč zpracováváme vaše údaje
3. Které údaje od vás získáváme a zpracováváme
4. Kdo má přístup na vaše údaje a na koho předáváme vaše údaje
5. Doby uložení
6. Vaše práva
7. Používání naší webové stránky – profilování, cookies a sledování webu
8. Doplňující upozornění a ustanovení k jednotlivým službáms

1. O nás

My, společnost BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH jsme zodpovědní za získávání, další zpracování a ukládání vašich údajů. Detaily k naší společnosti můžete kdykoliv najít v našem Tiráž.

Pečlivé zacházení s vašimi osobními údaji má u nás nejvyšší prioritu. Při zpracování se držíme zákonných ustanovení, resp. Obecného nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR), jakož i s ním spojených národních ustanovení.

Toto prohlášení k ochraně osobních údajů platí pro všechny webové stránky naší firmy vyvolatelné pod naší doménou (https://www.britax-roemer.cz). Pokud přecházíte v rámci naší nabídky k webovým stránkám jiných provozovatelů, platí zde příslušná vlastní ustanovení k ochraně údajů, za které je zodpovědný příslušný provozovatel těchto webových stránek.

Protože bychom vám chtěli poskytnout ucelený přehled o zpracování osobních údajů v našem koncernu, najdete v následujícím přehled všech našich služeb, v jejichž rámci získáváme a zpracováváme osobní údaje.

Pokud platí pro jednotlivé služby speciální nebo dodatečné podmínky, nebo vás prosíme o souhlas, speciálně vás na to před využitím příslušné služby (resp. pro odběr newsletteru nebo nákup v našem online shopu) upozorňujeme.

Mimo toho provádíme k ochraně vašich osobních údajů nejrůznější bezpečnostní opatření. Tak probíhá například přenos mezi vaším webovým prohlížečem a našimi servery zásadně zaklíčovaný, mimoto provozujeme větší množství technických a organizačních opatření, aby byly vaše údaje vždy chráněny.

2. Proč zpracováváme vaše údaje

Můžete používat naši webovou stránku zásadně bez odtajnění vaší identity. Když se chcete registrovat k našim personalizovaným službám, používat náš online shop, nebo se přihlásit k odběru našeho newsletteru, ptáme se vás na vaše jméno a jiné osobní informace. Je na vašem svobodném rozhodnutí, zda tyto (rozšířené) údaje zadáte. Údaje, které od vás potřebujeme bezpodmínečně k poskytnutí našich služeb, jsou jako takové i označeny.

Zjišťování a zpracování vašich osobních údajů se provádí k následujícím účelům na základě následujících zákonných předpokladů:

- Příprava smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR
- Realizace smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
- Management zákazníků podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a c), f) GDPR
- Komunikace a výměna údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c), f) GDPR
- Vnější prezentace a reklama podle čl. 6 odst. 1 písm. a), f) GDPR
- Realizace deklarace svolení podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
- Zajištění řádného provozu zařízení pro zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR
- Výběr uchazečů v rámci personální agendy a správy zdrojů na základě čl. 6 odst. 1 písm. a), b) GDPR ve spojení s § 26 BDSG (nově)

3. Které údaje od vás získáváme a zpracováváme

Získáváme od vás různé kategorie osobních údajů. Osobní údaje jsou všechny informace, vztahující se na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu; jako na identifikovatelnou se pohlíží na fyzickou osobu, která může být identifikovatelná přímo nebo nepřímo, zvláště pomocí přiřazení k určitému znaku, jako např. ke jménu. Pod osobní údaje spadají např. informace jako vaše jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození (pokud je udáváno). Statistické informace, které s vámi nemohou být spojeny ani přímo, ani nepřímo - jako např. oblíbenost jednotlivých webových stránek naší nabídky nebo počet uživatelů jedné stránky - nejsou osobními údaji. Přitom existují přímo a nepřímo získávané údaje. V obou případech se získávají údaje pouze v nutném rozsahu; údaje se zpracovávají výhradně k účelům jmenovaným v bodě 2. Zda nám chcete předat údaje, která pro vás sice optimalizují užívání našich služeb, nejsou pro to ale nutná, je vaším rozhodnutím. Odpovídající datová pole jsou označena jako ‚dobrovolná‘.

Bezprostředně získávané údaje zahrnují:

- Oslovení a jméno, např. k personalizaci vašeho uživatelského konta, nebo pro objednání v našem online shopu
- Mailovou adresu a popř. vámi zadané heslo, např. za účelem odběru newsletteru nebo k užívání vašeho zákaznického konta
- Adresní údaje, např. za účelem realizace objednávky (expedice) v rámci našeho online shopu
- Data vozidla v rámci využívání našeho Fit Finder®
- Platební data, k vyřízení platby vaší objednávky
- Údaje uchazeče o zaměstnání, k provedení našeho online posouzení uchazečů
- Údaje, které nám aktivně a vědomě předáváte v rámci užití našich služeb,
- Další údaje, které nám předáváte dobrovolně, např. od vás vyplněná, jako ‚dobrovolně‘ označená pole

Mimoto jsou získávána nepřímo vaše údaje při užívání našich služeb:

- Technická data spojení, např. vyvolaná stránka naší webové nabídky, vaše IP adresa, zkrácená o poslední tři čísla (mimo zpracování plateb, kde musíme přenášet na naše platební servisní firmy z bezpečnostních důvodů kompletní IP adresu), datum a čas vyvolání stránky, použitý koncový přístroj. Toto se děje k autorizaci akcí a k prověření autenticity uživatele našich služeb. Právními podklady jsou čl. 6 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 32 a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je zabezpečení našeho webového serveru, aby byl např. chráněn proti útokům a zajištění funkčnosti našich služeb.
- Údaje, které jsou získávány v rámci sledování našich webových stránek a sledování e-mailu/newsletteru
- Data, která dostaneme od našich servisní firem v rámci realizace objednávky v online shopu, např. informace k pravděpodobnosti platby a platebním problémům nebo zprávy o doručení

Nezletilí:

Naše webové stránka se neobrací na nezletilé a také nezískáváme vědomě osobní údaje nezletilých.

Pokud na nás předávají osobní údaje osoby mladší 16 let, je to dovolené pouze tehdy, jakmile dal svolení sám zákonný zástupce nebo odsouhlasil svolení nezletilého. K tomu nám musí být podle čl. 8 odst. 2 GDPR sdělena kontaktní údaje zákonného zástupce, abychom se mohli přesvědčit o svolení, resp. souhlasu ze strany zákonného zástupce. Tyto údaje, jakož i údaje nezletilého jsou potom zpracovány způsobem odpovídajícím tomuto prohlášení k ochraně osobních údajů.

Jakmile zjistíme, že nám nezletilý mladší 16 let zaslal osobní údaje bez toho, že by k tomu svolil sám zákonný zástupce nebo souhlasil se svolením nezletilého, dojde u nás neprodleně ke smazání údajů.

4. Kdo má přístup na vaše údaje a na koho předáváme vaše údaje

a) Přístup

Přístup na vaše, u nás uložená osobní údaje, se omezuje na naše spolupracovníky a na od nás pověřené servisní firmy, které musí na základě svých úloh s těmito osobními údaji pracovat.

Pokud obdrží třetí osoba přístup na vaše údaje, opatřili jsme si k tomu od vás souhlas nebo k tomu existuje právní základna.

Na poskytnutí služeb a zpracování vašich údajů nasazujeme i servisní firmy (mimo jiného na hosting, zasílání newsletteru, expedici objednaného zboží, realizaci plateb, zasílání dopisů nebo emailů, jakož i na péči a analýzu databází, optimalizaci a další vývoj webové stránky, zabezpečení našeho webového serveru nebo pro sledování webové stránky). Pokud platí pro tyto činnosti mimořádná ustanovení, jsou pro vás uvedena v následujícím u příslušné služby. Servisní firmy zpracovávají údaje výhradně na náš pokyn a jsou zavázány k dodržování platných ustanovení k ochraně osobních údajů. Veškeré, na zakázku pracující firmy, byly pečlivě vybrány a je jim umožněn přístup k vašim údajům jenom v takovém rozsahu a časovém úseku, které jsou nutné pro poskytnutí služeb, resp. v takovém rozsahu, v jakém jste svolili ke zpracování a užití údajů.

b) Výměna údajů v rámci firemní skupiny

Výměna údajů v rámci firemní skupiny, ke které patříme, probíhá v rámci EU/EWR a slouží pouze interním správním účelům. Pokud dochází k předávání osobních údajů v naší firmě na třetí státy, děle se to na základě EU standardní smlouvy 2010 podle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR ve spojení s usnesením EU komise ze dne 05.02.2010 (2010/87/EU).

Pod firemní skupinou se rozumí spojené podniky ve smyslu čl. 4 čís. 19 GDPR.

c) Předávání do třetích zemí a zákonná základna

Servery některých, od nás nasazených servisních firem, se nacházejí v USA a dalších zemích mimo Evropskou unii. Firmy v těchto zemích podléhají zákonům na ochranu osobních údajů, které nechrání obecně osobní údaje v té samé míře, jako je to v členských státech Evropské unie. Jakmile jsou vaše údaje zpracovávány v zemi, která nedisponuje certifikovanou vysokou úrovní ochrany osobních údajů, jak nařizuje Evropské unie, zajišťujeme přes smluvní ustanovení nebo jiné uznávané instrumenty přiměřenou ochranu vašich osobních údajů. V rámci jednotlivých služeb vás na to ještě jednou výslovně upozorňujeme.

Jakmile se uskuteční předání osobních údajů do třetích zemí, děje se tak na základě Usnesení přiměřenosti EU komise k EU-U.S.-Privacy Shield podle čl. 45 GDPR, resp. Standardní smlouvy EU 2010 podle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR ve spojení s usnesením EU komise ze dne 05.02.2010 (2010/87/EU), resp. na základě vašeho svolení podle čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR.

d) ředávání na orgány činné v trestním řízení a vyšetřující orgány

Ve výjimečných případech předáváme osobní údaje na orgány činné v trestním řízení a vyšetřující orgány. Toto se děje na základě odpovídajících zákonných povinností, např. trestní řád, daňový řád, zákon proti praní špinavých peněz nebo zemský policejní zákon.

5. Doby uložení

Ukládáme osobní údaje v rámci zákonných předpisů nebo vašeho svolení.

Ke stanovení konkrétní doby uložení přibíráme následující kritéria:

Ukládáme osobní údaje tak dlouho, až odpadne účel, pro který byly získávány (např. při ukončení smluvního vztahu, resp. při poslední aktivitě, pokud neexistuje závazkový vztah, nebo v případě odvolání vašeho svolení pro konkrétní zpracování údajů).

Uložení, jdoucí nad tyto lhůty se děje, pokud

- existují zákonné povinnosti k uložení (např. podle Daňového řádu a Obchodního zákoníku);
- údaje jsou ještě potřebné k uplatnění a výkonu právních nároků nebo k obhajobě proti právním nárokům, např. na základě technologických a forenzních požadavků k ochraně proti útokům na naše webové servery a k jejich pronásledování;
- smazání by bylo proti ochrany hodnému zájmu dotčené osoby; nebo
- se uplatňuje jiné opatření podle čl. 17 odst. 3 GDPR.

6. Vaše práva

Je vám k dispozici celá řada zákonných práv, na která bychom vás chtěli v následujícím upozornit. Dodatečně je vám pro všechny otázky kolem údajů zjištěných a zpracovávaných k vaší osobě samozřejmě k dispozici na níže uvedených kontaktních datech i náš pověřenec za ochranu osobních údajů.

a) Právo na informaci a přenositelnost údajů

Máte kdykoliv právo na informaci o vás se dotýkajících a u nás zpracovávaných osobních údajích.

Jakmile se zpracování údajů zakládá na vašem svolení, nebo podle čl 6 odst. 1 b) GDPR na smlouvě, můžete podle čl. 20 odst. 1 GDPR i žádat, abyste obdrželi o vás uložená osobní údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Na vaše přání předáme údaje i přímo na vámi určeného příjemce.

b) Právo na opravu, omezení a smazání

Dále od nás můžete podle čl. 16 až 18 GDPR požadovat opravu, omezení (blokaci) nebo smazání vašich osobních údajů, když u nás byly údaje nesprávně zpracovány, důvod pro omezení dalšího zpracování údajů je dán, když se stalo zpracování údajů z různých důvodů protiprávním, nebo když je jejich uložení z ostatních zákonných důvodů nepřípustné. Poukazujeme na to, že vaše právo na smazání může být kvůli zákonných lhůtám úschovy omezené.

c) Právo na protest

Zakládá-li se naše zpracování údajů výhradně na našem oprávněném zájmu podle čl 6 odst. 1 f) GDPR, můžete podat proti tomuto zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR protest. Potom zastavíme zpracování vašich údajů, ledaže bychom mohli prokázat ochrany hodné důvody tohoto zpracování, které převažují nad vaším zájmem, právy nebo svobodou nebo toto zpracování slouží k uplatnění, vykonávání nebo obraně právního nároku. Dále máte vždy právo, odporovat s budoucí účinností využití vašich údajů za účelem přímé reklamy podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

d) Právo na odvolání

Pokud jste nám dovolili zpracování vašich osobních údajů vaším souhlasem, máte podle čl. 7 odst. 3 GDPR k dispozici právo na odvolání s budoucí účinností.

e) Právo na stížnost u dozorového úřadu

Je na vašem rozhodnutí, podat u dozorového úřadu stížnost, pokud si myslíte, že je naše zpracování vašich osobních údajů v rozporu s evropským Obecným nařízením k ochraně osobních údajů nebo ostatními národními a mezinárodními zákony na ochranu osobních údajů.

Kontaktní data našeho příslušného dozorového úřadu jsou:

Bayrisches Landesamt für Datenschutz (BayLDA)

Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
poststelle@lda.bayern.de

f) Kontaktní data

K uplatnění vašich práv nám můžete zaslat na následující kontaktní adresu neformální zdělení. Stejně tak směřujte odvolání vašeho souhlasu s údajem, kterou deklaraci souhlasu byste chtěli odvolat, na následující kontaktní data:

Zodpovědný
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Deutschland
Telefon: +49 (0) 8221-3670-0
Telefax: +49 (0) 8221-3670-210
datenschutz@britax.com

7. Používání naší webové stránky – profilování, cookies a sledování webu

a) Zásadně ke cookies a možnostem opt-out

V některých částech naší webové stránky využíváme takzvané cookies, např. k rozpoznání preferencí návštěvníků a odpovídající optimální úpravě naší webové stránky. To umožňuje usnadnění navigace a vysokou míru uspořádání webové stránky z hlediska její přátelskosti k uživateli. Cookies nám také pomáhají s identifikací mimořádně populárních oblastí naší internetové nabídky. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na pevném disku uživatele. Dovolují nám, podržet si po určitý čas informace a identifikovat počítač návštěvníka. K lepšímu vedení uživatele a individuálnímu zobrazení služeb používáme permanentní cookies.

Dále využíváme takzvané session-cookies, které jsou automaticky smazány, když zavřete svůj prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že vás informuje o umístění cookies. Tak pro vás bude užívání cookies transparentní.

Technicky nepotřebné cookies nasazujeme teprve po vašem výslovném svolení, které můžete samozřejmě kdykoliv odvolat.

V rámci naší informace o cookie na naší webové stránce jste v tomto směru souhlasili s následujícím prohlášením:

TTato webové stránka využívá cookies ke sledování, resp. software ke sledování, aby vám mohla mimo jiného nabídnout celý rozsah funkcionality naší webové stránky a tím i lepší online zážitek. Bližší informace k námi používaným cookies a postupům sledování webu, jakož i k tomu od vás udělených svolení, najdete v našem prohlášení k ochraně osobních údajů na Politika ochrany osobních údajů. Avšak technicky nepotřebné cookies, resp. náš software ke sledování budou aktivovány teprve poté, co jste nám k tomu dali vaše svolení.
[I Agree]

Když zcela vyloučíte používání cookies, nemůžete využívat jednotlivé funkce naší webové stránky - včetně možnosti opt-out sledování, která bazíruje na cookies. Připusťte prosím popř. opt-out cookies u těch služeb, u kterých byste chtěli zamezit sledování.

Uvědomte si také prosím, že smazání všech cookies vede k tomu, že jsou smazána i opt-out cookies. Proto je musíte popř. nově spustit. Cookies jsou dále vázány na prohlížeč, tzn. že musí být zásadně zvlášť spuštěny pro každý, vámi používaný prohlížeč na každém, vámi používaném přístroji. K tomu potřebné odkazy najdete v následujícím v popisu příslušné služby.

Následující cookies se u nás – pokud to připustíte a nepoužili jste jeden nebo vícero opt-out cookies - používají k blíže popsanému účelu:

b) Google Analytics

Tato webová stránka využívá google analytics, službu webové analýzy od Google LLC („Google“). Google analytics využívá tzv. „cookies“, textové soubory uložené ve vašem počítači, k umožnění analýzy vašeho užití webové stránky. Informace generované pomocí cookie o vašem užití této webové stránky jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce bude však vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím využitím společností Google zkrácena. Jen ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší úplná IP adresa a zde se zkrátí. Z našeho pověření využije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky pro sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb, spojených s používáním webových stránek a internetu, určených pro provozovatele webové stránky. IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci služby google analytics nebude propojována s jinými daty od Google. Jedna možnost, odmítnout webovou analýzu google analytics, je ta, nasadit opt-out cookie, který přikáže Google, neukládat nebo nepoužívat vaše data pro účely webové analýzy. Zohledněte prosím, že při tomto řešení nebude webová analýza prováděna jenom tak dlouho, jak dlouho bude uložen od vašeho prohlížeče opt-out-cookie. Pokud byste chtěli nyní použít opt-out-cookie, klikněte prosím na https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable.

Ukládání cookies můžete také znemožnit odpovídajícím nastavením vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě je možné, že nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Mimoto, můžete zabránit získávání dat vztažených k vašemu používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) vytvořených s použitím souborů cookies u společnosti Google, jakož i zpracování těchto dat společností Google tak, že si pod následujícím odkazem stáhnete a nainstalujete pro váš prohlížeč dostupný plugin. Aktuální odkaz je: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Příjemce údajů: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

c) Hledání obchodníka / Google Maps / Mapy Google

Použití:

Naše webová stránka používá službu ‚Google Maps‘. Při vyvolání služby Google Maps na této webové stránce se zprostředkovávají údaje společnosti Google.

Zodpovědný provozovatel, se kterým se společně na naší stránce provozuje služba Google Maps (‚Google‘):

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View
CA, 94043 USA

Zodpovědný za zpracování dat osob, žijících v Evropské unii/EHP a Švýcarsku:
Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4
Irland

V dohodě podle čl. 26 odst. 1 DSGVO bylo stanoveno mezi společně zodpovědnými stranami, kdo splní které podmínky v souladu s nařízením GDPR:

Dohodu ve smyslu čl. 26 odst. 1 nařízení GDPR se společností Google najdete pod následujícím linkem:
https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/

Kontaktní data k ochraně osobních údajů:

Pověřence na ochranu údajů společnosti Google můžete kontaktovat prostřednictvím následujícího webového formuláře:
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de

Kategorie dotčených osob:

návštěvníci naší webové stránky, kteří používají službu Google Maps

Kategorie osobních údajů:

Údaje, které společnost Google zpracovává o návštěvnících naší webové stránky, najdete na následujícím odkazu:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, doplněno o zvláštní ustanovení o ochraně údajů pro Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Původ údajů:

Údaje dostáváme od dotčených osob přímo prostřednictvím naší webové stránky.

Právní základ zpracování údajů:

Službu Google Maps používáme pouze s vaším souhlasem, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Právní základy, o které se opírá Google při zpracování dat, najdete na následujícím odkazu:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, doplněno o zvláštní ustanovení o ochraně údajů pro Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Účely zpracování dat:

Službu Google Maps používáme, abychom vám umožnili naplánování cesty a sledujeme přitom následující cíle:

  • Vnější prezentace a reklama
  • Komunikace a datová výměna
  • Management akcí
  • Popř. zahájení smluvních jednání a realizace smlouvy

Účely, které společnost Google zpracováním dat sleduje, najdete pod následujícím linkem:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, doplněno o zvláštní ustanovení o ochraně údajů pro Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Doba uložení dat:

Neukládáme žádné údaje.
Uschování a vymazání da je povinností společnosti Google. Informace k tomu najedete na následujícím odkazu:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, doplněno o zvláštní ustanovení o ochraně údajů pro Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Kategorie příjemců:

K údajům, které zpracovává společnost Google, nemáme my, příp. naši pracovníci nebo poskytovatelé služeb žádný přístup.
Kategorie příjemců, kterým společnost Google poskytuje údaje, jakož i informace o výměně informací v rámci koncernu najdete na následujícím odkazu: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, doplněno o zvláštní ustanovení o ochraně údajů pro Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Předávání dat do třetích států:

V rámci používání služby Google Maps se údaje navíc zpracovávají i společností Google LLC. S tím související přenos údajů do USA jako třetí země bez přiměřené úrovně ochrany údajů je zajištěn certifikátem EU-US Privacy Shield společnosti Google LLC:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Na základě dohod týkajících EU-US Privacy Shield musí společnost Google LLC dotčeným osobám přiznat různá práva, která se poté mohou přímo uplatnit vůči společnosti Google LLC: privacy-shield-google@google.com
Společnost Google bude přenášet, uchovávat a jiným způsobem zpracovávat údaje dotčených osob bez ohledu na jejich bydliště do Spojených států, Irska a do každé jiné země, ve které společnost Google obchodně působí. S tím spojená předávání dat do třetích států jsou zajištěna usnesením o přiměřenosti komise EU podle čl. 45 DSGVO nebo vhodnými zárukami podle čl. 46 DSGVO:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Vložená logika a dosah profilování, resp. automatizovaného individuálního rozhodnutí na základě získaných údajů

Jakmile dojde u dotčených osob přes získávání údajů k jejich trackingu, ať používáním cookies nebo srovnatelných technik nebo ukládáním IP adresy, je Google povinen je o tom informovat. Informace k tomu najedete na následujícím odkazu:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, doplněno o zvláštní ustanovení o ochraně údajů pro Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Práva dotčených osob:

Společně zodpovědné strany musejí přiznat dotčeným osobám, co se týče zpracování jejich údajů, různá práva. Práva, která dotčeným osobám přináleží, jsou uvedena v našem prohlášení o ochraně údajů. Můžete je uplatnit přímo vůči společnosti Google.
Dozorový úřad pro Google je:
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland
Webová adresa: http://gdprandyou.ie/contact-us/

d) Google AdWords

Naše webová stránka využívá službu ‘Google AdWords’, která umožňuje obchodníkům, vkládat inzerci do seznamů zásahů od Google vyhledávání a i do Google reklamní sítě. To se děje za pomocí předem definovaných klíčových slov, jejichž pomocí se zařadí reklama do seznamů zásahů pouze poté, když probíhá hledání, které je relevantní k definovaným klíčovým slovům.

Google AdWords tím sleduje reklamu naší webové stránky vložením relevantní reklamy na webových stránkách třetích osob, v seznamů zásahů Google vyhledávání a zobrazení relevantní reklamy třetích osob v rámci naší webové stránky.

Nakliknutím odpovídající Google inzerce, která odkazuje na naši webovou stránku, spustí Google cookie. Přes cookie můžeme jak my, tak i Google reprodukovat, zda jste se dostali na naši internetovou stránku přes AdWords inzerci a generovali obrat.

Takto získaná data využívá Google k vypracování statistik (např. celkový počet uživatelů zprostředkovaných přes Google AdWords, úspěch naší AdWords kampaně) pro naši webovou stránku. Ani my, ani inzerující zákazníci od Google-AdWords neobdrží od Google informace, pomocí kterých by vás mohli identifikovat.

Přes spuštěné cookies jsou však ukládány osobní informace, např. o vámi navštívených webových stránkách. Podle okolností předává Google tyto údaje na třetí osoby.

Můžete zájmovou inzerci od Google kdykoliv odmítnout, tím že vyvoláte následující opt-out-link:

https://www.google.de/settings/ads

Dále využíváme Google AdWords ke sběru informací o tom, o jaké naše produkty nebo služby se zajímáte. Tím vyplňujeme takzvané remarketingové seznamy v Google AdWords, pomocí kterých může Google AdWords cílově zaměřit inzerci přímo na vás.

K měření efektivity AdWords inzerce přenášíme na Google AdWords i na naší webové stránce provedené transakce. To nám pomáhá k lepšímu zaměření našeho marketingu pro budoucí aktivity.

Příjemce údajů: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

e) Olapic

Využíváme na naší webové stránce software společnosti Olapic, Inc. (“Olapic”). Uživatelé Olapic mohou nahrávat přes Instagram nebo přes naši webová stránku vlastní obrázky, jakož je mohou na vlastní přání opatřit volitelně i textem (dohromady uváděno v následujícím jako „příspěvek“). Využíváme příspěvky od Olapic v rámci naší webové stránky, abychom mohli nabízet a inzerovat naše produkty v kontextu jejich použití u ostatních zákazníků. Obrázky jsou zobrazovány jak na produktových detailních stránkách webové stránky, tak i na dalších centrálních místech, jako m.j. na domovské stránce a propojeny s příslušným, ukazovaným produktem. Svolení uživatelů s využíváním obrázků na naší webové stránce může být kdykoliv odvoláno. Vaši námitku směřujte prosím na výše udanou adresu. Mimoto sleduje Olapic ještě to, který obrázek je pozitivně přijat u uživatelů webové stránky a speciálně také, které obrázky mají pozitivní vliv na nákupní chování na naší webové stránce.

f) Bazaarvoice

Pokud jste nám k tomu dali během nebo po vaší objednávce výslovný souhlas tím, že jste aktivovali odpovídající zaškrtávací políčko nebo naklikli k tomu určený buton, předáme vaší e-mailovou adresu k připomenutí odevzdání hodnocení vaší objednávky na Bazaarvoice, aby vám mohla tato služby přes e-mail připomenout možnost odevzdání vašeho hodnocení. Toto svolení může být kdykoliv odvoláno zprávou na výše popsané kontaktní možnosti nebo přímo vůči Bazaarvoice. Tato hodnocení se rozesílají přes Bazaarvoice síť na vybrané obchodníky. Bazaarvoice mimoto sleduje, které hodnocení je přijímáno od uživatelů mimořádně pozitivně. Mimo toho je možné ještě poměřovat, která hodnocení měla vliv na rozhodnutí ke koupi.

Příjemce údajů: Bazaarvoice Ltd., 1 Butterwick London, W6 8DL (http://www.bazaarvoice.com/)

g) CQuotient

CQuotient je obsáhlé řešení pro personalizaci webových stránek. CQuotient je integrální součástí našeho shop-systému salesforce commere cloud a využívá v plném rozsahu nejmladší revoluční pokroky v prediktivní inteligenci a spojuje je s fundovanými vědomostmi problémů maloobchodu a na cloudu bazírující technologické infrastruktuře. CQuotient se využívá k tomu, aby byly na základě vašeho chování při listování na internetu generovány návrhy, které ostatní produkty by pro vás mohly být ještě zajímavé.

h) Tealium

Tealium je consumer data platforma na kterou se posílají informace o využívání webová stránky a také transakční data. Tealium sbírá data o pohybu a chování na webové stránce a plní jimi remarketingové seznamy, které mohou být později využívány přes Google Adwords. Dále jsou na Tealium posílána všechna transakční data nákupů, protože přes Tealium jsou spouštěny e-maily pro potvrzení zakázky, nebo také e-maily pro newslettery (pokud je uživatel přihlášen). Tealium nám umožňuje, získat jednotný pohled na naše návštěvníky a webové zákazníky a zabezpečit, že s nimi co nejefektivněji komunikujeme.

i) Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Commerce Cloud Services jsou řešením software-as-a-service. Jedná se o hostovanou službu, která nám umožňuje, vyvíjet a spravovat přizpůsobivou, jednoduše ovladatelnou webovou stránku pro E-Commerce. Commerce cloud services zahrnují digitálně, nejdůležitější hostovanou službu webové stránky; systém managementu objednávek a commerce cloud Einstein, které nám umožňují využívat umělou inteligenci ke zlepšení E-Commerce aktivity.

Commerce cloud ukládá osobní údaje, které jsou zpracovávány, např. informace o kupujících, kteří navštěvují naší commerce cloud hostované webové stránky a zakládají účty nebo realizují transakce (kontaktní informace, datové věty aktivit, transakce, záznamy atd.).

j) Social Media Buttons

Naše webové stránka využívá butony social media (Facebook, Youtube, Instagram), aby vám umožnila interakci se třetími stranami.

Tyto butony social media nejsou zapojeny jako pluginy přes takzvaný iFrame, nýbrž spojeny jako odkazy/Links. Nakliknutím butonu social media budete propojeni přímo na stránku odpovídajícího poskytovatele. Za dodržení ustanovení na ochranu údajů a za správnost, aktualitu, jakož i úplnost zde poskytovaných informací ke zpracování dat je potom zodpovědný odpovídající poskytovatel ve smyslu čl. 4 čís. 17 GDPR.

k) Facebook pixel návštěvnického chování

V rámci naší internetové prezentace nasazujeme “pixel návštěvnického chování” od Facebook Inc.

Tak je možné sledovat chování registrovaných uživatelů Facebooku, poté co jsou tito po nakliknutí reklamy na Facebooku přesměrování na webovou stránku nabízejícího. Tím můžeme zaznamenat účinnost reklamy na Facebooku pro účely statistiky a průzkumu trhu. Takto zaznamenaná data jsou pro nás anonymní, to znamená, že nevidíme osobní údaje jednotlivých uživatelů. Avšak tato data jsou od Facebooku ukládána a zpracovávána, o čemž vás budeme způsobem odpovídajícím našemu stavu znalostí informovat. Facebook může tato data propojit s vaším kontem na Facebooku a využít je pro vlastní reklamní účely, způsobem odpovídajícím směrnici Facebooku pro využívání dat https://www.facebook.com/about/privacy/. Můžete Facebooku, jakož i jeho partnerům umožnit spuštění reklamy na Facebooku i mimo něho. Mimoto může být k těmto účelům uložen na vašem počítači cookie.
Právním základem pro užívání této služby je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno a) DSGVO. V rámci vašeho souhlasu s nasazením cookies jste udělili souhlas i k tomuto cookie. Rozporovat to můžete podle následujícího: (Odkaz k deaktivaci souhlasu) Jako registrovaný uživatel můžete odmítnout sběr dat přes Facebook pixel a využívání vašich dat k zobrazení pomocí Facebook Ads ještě na následující adrese: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Příjemce údajů: (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. pokud máte bydliště v EU, Facebook Ireland (Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (“Facebook”))
Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

l) Hotjar

K lepšímu pochopení potřeb našich uživatelů a optimalizaci servisu a zážitku uživatelů, využívá naše webová stránka Hotjar. Hotjar je technologický servis, který nám pomáhá lépe porozumět zážitkům uživatelů (např. kolik času strávíte na kterých stránkách, které odkazy naklikáváte, co uživatelé dělají a co ne atd.) a to nám umožňuje, vytvářet a starat se na základě zpětné vazby od uživatelů o náš servis. Hotjar využívá cookies a ostatní technologie k tomu, aby sbíral data o chování našich uživatelů a jejich přístrojů (zvláště IP-adresu přístroje (zaznamenanou a uloženou pouze v anonymizovaném tvaru), velikost obrazovky přístroje, typ přístroje (jednoznačná identifikace přístroje), informace o prohlížeči, geografickou polohu (pouze stát), upřednostňovaný jazyk, který je používán pro zobrazení naši webové stránky). Hotjar ukládá tyto informace v pseudonymizovaném uživatelském profilu. Jak Hotjar, tak ani my nebudeme tyto informace nikdy používat k tomu, abychom identifikovali jednotlivé uživatele nebo je párovali s dalšími daty jednotlivého uživatele. Pro další podrobnosti si prosím přečtěte prohlášení k ochraně osobních údajů od Hotjaru, k tomu si naklikněte tento odkaz.
Tím, že budete postupovat podle odkazu k odmítnutí můžete odepřít vypracování uživatelského profilu, ukládání dat o využívání naší webové stránky přes Hotjar a využívání Tracking cookies od Hotjaru na dalších webových stránkách.

8. Doplňující upozornění a ustanovení k jednotlivým službám

a) Newsletter

Na vaše výslovné přání vám zasíláme náš newsletter k vám zvoleným oblastem zájmů, jakož i s informacemi k naší firmě. Zohledněte prosím, že doručení může proběhnout až tehdy, když jste v rámci našeho postupu double-opt-in ještě jednou výslovně potvrdili vaše přání k jeho zasílání.

V rámci přihlášky k newsletteru získané osobní údaje jsou používány výhradně k zasílání a personalizaci newsletteru (např. k oslovení vaším jménem). Svolení k uložení osobních údajů, které jste nám dali k zasílání newsletteru, můžete kdykoliv s budoucím účinkem odvolat. Za účelem odvolání svolení obsahuje každý newsletter odpovídající link; alternativně nás můžete kontaktovat i přímo, abychom tak mohli realizovat vaše odvolání. Detaily k vašemu udělenému svolení jsme vám sdělili v double-opt-in e-mailu.

b) Hra o ceny

Občas máte možnost, zúčastnit se na naší webové stránce her o ceny nebo podobných aktivit. V rámci těchto akcí mohou být za účelem jejich realizace také získávány a ukládány osobní údaje, jejichž rozsah můžete najít v příslušném formuláři k účasti. Údaje, které nepotřebujeme bezpodmínečně k realizaci hry o ceny, které nám ale mohou např. umožnit, abychom vás v případě výhry mohli rychleji informovat, jsou výslovně označeny jako dobrovolné údaje. V rámci takovéto hry o ceny nám předané osobní údaje jsou využívány výhradně k realizaci akce (v případě hry o ceny např. k vylosování výherce, ke sdělení o výhře a zaslání ceny). Po ukončení akce jsou údaje účastníků, kteří nevyhráli, okamžitě smazány, nebo v případě výherce, teprve po uplynutí zákonné doby úschovy.

c) Online posouzení uchazečů o zaměstnání

Nabízíme vám možnost, ucházet se u nás o zaměstnání online. Přenos vámi zadávaných údajů, jakož i spolu zasílaných připojených souborů, se děje přes nezabezpečené spojení. Proto vám doporučujeme použít pro přenos vašich údajů k nám klíčovací software. Vaše elektronické údaje uchazeče o zaměstnání jsou přijaty od příslušného personálního oddělení a předávány dále pouze na pozici v příslušném odborném oddělení, resp. na osobu pověřenou vyřízením. Všechny podílející se osoby zacházejí s vašimi podklady uchazeče o práci s řádnou pečlivostí a absolutně důvěrně.

Pokud jsme s vámi neuzavřeli pracovní smlouvu jsou u nás po ukončení procesu výběru uchazeče vaše motivační podklady uloženy ještě 3 měsíce a potom smazány, resp. eventuální kopie zničeny. Pokud bychom chtěli zařadit vaše motivační podklady do našeho zásobníku uchazečů, budeme vás v tomto smyslu kontaktovat. V oznámení můžete aktivně souhlasit s uložením vašich podkladů.

d) Online-Shop

Na naší webové stránce vám nabízíme online-shop, ve kterém můžete koupit produkty naší firmy.

Zde od vás získané údaje využíváme k realizaci smlouvy, zvláště k tomu, abychom vám umožnili nákup a dodání produktů a jejich platbu.

Popř. zpracováváme vaše údaje v této souvislosti k prověření bonity, pokud je to také nutné k realizaci smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, nebo na tom máme oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem je dán tehdy, když jsme těsně před uzavřením smlouvy s vámi, s jejímž uzavřením je pro nás spojeno riziko finančního výpadku (jako např. při nákupu na splátky, objednávka/dodání na fakturu) a uzavření smlouvy je potom už závislé pouze od vaší bonity.

V závislosti na zvoleném způsobu dodání předáváme k tomu nutné údaje - pokud jsou k dispozici a pokud jste k tomu udělili váš souhlas, doplněné o vaši e-mail adresu a telefonního číslo za účelem oznámení doručení balíku, domluvení termínu, nebo k předání informací ze sledování balíku - na vámi zvoleného zasilatele, účelově vázané k provedení expedice a doručení.

Stejně tak předáváme údaje nutné k provedení platby a popř. k riziko managementu na vámi zvolenou platební společnost. K tomu platí v následujícím uvedené dodatečné informace a ustanovení:

i) Platební metoda PayPal

V rámci našeho online-shopu vám umožňujeme platbu přes platební společnost PayPal. Platba přitom proběhne buď přes váš PayPal nebo přes PayPal vaší kreditní karty nebo vašeho bankovního konta. Dále nabízí PayPal ochranu kupujícího a služby majetkové správy.

Při výběru platební společnosti PayPal v online-shop jsou údaje přenášeny automaticky na PayPal. Když se rozhodnete pro platbu formou PayPal souhlasíte zde výslovně s tímto přenesením osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, e-mail adresa, IP adresa, telefonní číslo(a), data objednávky, data expedice), účelově vázaných na provedení platby, jakož i prevenci podvodu.

Výměna údajů přitom neproběhne pouze za účelem platby, nýbrž také k identifikaci, prevenci podvodu, jakož i ke snížení našeho rizika výpadku, potud budou tedy vyměňováný údaje popř. i k ekonomické situaci, jakož i k minulému nákupnímu chování a platební morálce. V této souvislosti jsou od PayPal vyměňovány údaje i se společnostmi poskytujícími informace k bonitě, pokud je k tomu oprávněný zájem a není to proti ochrany hodným zájmům dotčeného.

Může nastat i předání údajů na spojené firmy; toto platí i pro následně napojené servisní firmy (zpracovatele zakázky, společně zodpovídající, jakož i třetí osoby, pokud jsou nutné pro realizaci smlouvy).

Předcházející svolení můžete vůči PayPal kdykoliv s budoucím účinkem odvolat. Odvolání přitom nemá žádný účinek na v minulosti provedená předání údajů.

Platná ustanovení na ochranu údajů od PayPal můžete vyvolat na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Příjemce údajů: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

ii) Platební metoda kreditní karta

V rámci našeho online-shopu vám umožňujeme platbu kreditní kartou. K tomu potřebná data kreditní karty nejsou zasílána na nás a jsou přenášena přímo na poskytovatele plateb Adyen.

Při volbě platební metody ‚kreditní karta‘ jsou data přenášena automaticky na Adyen. Když se rozhodnete pro platbu platební kartou souhlasíte zde výslovně s tímto přenesením osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, kupní cena, IP adresa a další), účelově vázaných na provedení platby, jakož i prevenci podvodu.

Může nastat i předání údajů na spojené firmy; toto platí i pro následně napojené servisní firmy (zpracovatele zakázky, společně zodpovídající, jakož i třetí osoby, pokud jsou nutné pro realizaci smlouvy).

Předcházející svolení můžete vůči Adyen kdykoliv s budoucím účinkem odvolat. Odvolání přitom nemá žádný účinek na v minulosti provedená předání údajů.

Příjemce údajů: Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, The Netherlands

iii) Platební metoda okamžitý převod

V rámci našeho online-shopu vám umožňujeme platbu okamžitým převodem přes platební společnost SOFORT GmbH.

Při předcházející platební metodě je možné, poskytnout nám jako prodejci v reálném čase potvrzení platby, takže můžeme okamžitě začít s expedicí vaší objednávky.

Při volbě platební metody ‚okamžitý převod‘ jsou údaje přenášeny automaticky na SOFORT GmbH. Když se rozhodnete pro platbu formou okamžitého převodu, souhlasíte zde výslovně s tímto přenesením osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, e-mail adresa, IP adresa, telefonní číslo(a), bankovní spojení, PIN, TAN, kupní cena), účelově vázaných na provedení platby, jakož i prevenci podvodu.

Výměna údajů přitom neproběhne pouze za účelem platby, nýbrž také k identifikaci a prevenci podvodu, potud budou tedy vyměňovány údaje popř. i k ekonomické situaci, jakož i k minulému nákupnímu chování a platební morálce. V této souvislosti jsou od SOFORT GmbH vyměňovány údaje i se společnostmi poskytujícími informace k bonitě, pokud je k tomu oprávněný zájem a není to proti ochrany hodným zájmům dotčeného.

Může nastat i předání údajů na spojené firmy; toto platí i pro následně napojené servisní firmy (zpracovatele zakázky, společně zodpovídající, jakož i třetí osoby, pokud jsou nutné pro realizaci smlouvy).

Předcházející svolení můžete vůči SOFORT GmbH kdykoliv s budoucím účinkem odvolat. Odvolání přitom nemá žádný účinek na v minulosti provedená předání údajů.

Platná ustanovení na ochranu údajů od SOFORT GmbH můžete vyvolat na https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

Příjemce údajů: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Deutschland.

iv) Platební metoda giropay

V rámci našeho online-shopu vám umožňujeme platbu přes platební společnost giropay. Není k tomu nutná registrace. Když zvolíte tuto platební metodu, zvolte vaší banku, z jejíhož konta chcete platbu provést. Budete potom navedeni přímo na příslušný portál online bankingu vaší banky a můžete zde provést váš převod obvyklým způsobem. Pokud se vaše banka na této platební metodě nepodílí, nemůžete tuto platební metodu ani využívat.

Při výběru platební metody Giropay v našem online-shopu se na Giropay nezasílají žádné osobní údaje.

Informace k ochraně osobních údajů u Giropay mohou být vyvolány na https://www.giropay.de/kaeufer/sicherheit-datenschutz/

e) Zákaznické konto

Na naší webové stránce nabízíme možnost, zřídit si zde osobní zákaznické konto. Zákaznické konto vám umožňuje personalizované využívání vámi zvolených služeb naší webové stránky, jejich spojování a ukládání vašich upřednostňovaných nastavení.

f) Fit Finder®

Máte možnost, najít na naší webová stránce dětskou sedačku, hodící se pro vaše dítě a k vašemu autu. K tomu můžete zadat značku vozidla, model, jakož i popř. rok výroby a my vám sdělíme, která z našich dětských sedaček se hodí k tomuto vozidlu. Pokud není vaše auto ještě obsaženo v našem seznamu, máte možnost nám popř. sdělit vaše vlastní zkušenosti.

V tomto rámci získané osobní údaje budou po odeslání na nás a odpovídajícím vydání informace z naší strany opět přímo smazány a neukládány s ostatními informacemi, příkladně s vaším zákaznickým profilem.

g) Zpracování údajů za účelem přímé reklamy

Reklama dopisy

V zákonně schváleném rámci využíváme popř. také vaše jméno a nám známou poštovní adresu k zasílání reklamy pro vlastní nabídky. Právní základnou je čl. 6 odst. 1 písm. f) ve spojení s recitálem 47 GDPR. Naším oprávněným zájmem je podpora obratu a poptávky u našich kmenových zákazníků. Samozřejmě můžete zpracování vašich údajů k účelům reklamy pro budoucnost kdykoliv rozporovat. Dostačující je sdělení v textové formě na výše uvedená kontaktní data. Následně vaše údaje z našeho rozdělovníku smažeme. Data, která prokazují vaši námitku, budeme následně uchovávat podle čl. 17 odst. 3 písm. e) GDPR ještě 6 let. V této době jsou však vaše osobní údaje vůči dalšímu zpracování zablokovány.

Telefonická reklama

V zákonně přípustném rámci využíváme popř. u firemních zákazníků jejich jméno, firemní příslušnost a jejich udané telefonního číslo k tomu, informovat je za předpokladu jejich domnělého zájmu o vlastních nabídkách. Právní základnou je čl. 6 odst. 1 písm. f) ve spojení s recitálem 47 GDPR, § 7 odst. 2 čís. 2 UWG. Naším oprávněným zájmem je podpora obratu nebo poptávky u našich firemních kmenových zákazníků. Samozřejmě můžete zpracování vašich údajů k účelům reklamy pro budoucnost kdykoliv rozporovat. Dostačující je sdělení v textové formě na výše uvedená kontaktní data. Následně vaše údaje z našeho rozdělovníku smažeme. Data, která prokazují vaši námitku, budeme následně uchovávat podle čl. 17 odst. 3 písm. e) GDPR ještě 6 let. V této době jsou však vaše osobní údaje vůči dalšímu zpracování zablokovány.