Britax Römer Webové stránky a služby týkající se ochrany osobních údajů

1. O nás
2. Proč zpracováváme data?
3. Které údaje shromažďujeme a zpracováváme od vás
4. Kdo má přístup k vašim datům a komu zasíláme vaše data
5. Doba skladování
6. Vaše práva
7. Využití našich webových stránek - profilování, cookies a sledování webu
8. Doplňující poznámky a ustanovení o jednotlivých službáchs

1. O nás

Společnost Britax Römer Kindersicherheit GmbH odpovídá za shromažďování, zpracování a uchovávání vašich dat. Podrobnosti o nás najdete v našem imprint.

Pevná manipulace s vašimi osobními údaji má pro nás nejvyšší prioritu. Při zpracování dodržujeme zákonná ustanovení, např. obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) a příslušná vnitrostátní ustanovení.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny webové stránky naší společnosti, které jsou přístupné v rámci našich domén (https://www.britax-roemer.com). Pokud sledujete odkazy na jiné weby, platí naše vlastní pravidla ochrany osobních údajů, jejichž obsah odpovídá příslušným vlastníkům těchto stránek.

Vzhledem k tomu, že bychom vám chtěli poskytnout komplexní přehled o zpracování osobních údajů v naší skupině firem, najdete níže přehled všech našich služeb, v souvislosti s nimiž shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje.

Pokud se na jednotlivé služby vztahují oddělené nebo dodatečné podmínky, nebo vás požádáme o váš souhlas, před použitím příslušné služby (např. Při odběru bulletinů nebo nákupů v našem on-line obchodu) vám to předem poskytneme samostatně.

Také přijmeme různá bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů. Například přenos mezi webovým prohlížečem a našimi servery je vždy šifrován; navíc udržujeme řadu technických a organizačních opatření, která vždy chrání vaše data.

2. Proč zpracováváme data?

Můžete použít naše webové stránky bez zveřejnění vaší totožnosti. Pokud byste se chtěli zaregistrovat na jednu z našich personalizovaných služeb, využít náš internetový obchod nebo se přihlásit k odběru informačního bulletinu, požádáme Vás o vaše jméno a další osobní informace. Je to vaše volné rozhodnutí, zda zadáte toto (rozšířené) údaje. Údaje, které od vás potřebujeme pro poskytování našich služeb, jsou označeny jako takové.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro následující účely na základě následujících právních základů:

- Zahájení smlouvy podle čl. 6 odst. 1 lit. a) a b) GDPR
- Vykonání smlouvy podle čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR
- Řízení zákazníků v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. b) a c), f) GDPR
- komunikaci a výměnu dat podle čl. 6 odst. 1 lit. a), b), c), f) GDPR
- externí prezentace a reklama podle čl. 6 odst. 1 lit. a), f) GDPR
- Provádění prohlášení o souhlasu podle čl. 6 odst. 1 lit. a) GDPR
- Zajištění správného fungování systému zpracování dat v souladu s
- Umění. 6 odst. 1 lit. c) a f) GDPR

3. Které údaje shromažďujeme a zpracováváme od vás

Vybíráme od vás různé kategorie osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, zejména přiřazením identifikátoru, jako je název. Osobní údaje zahrnují například informace, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození (pokud je uvedeno). Statistické informace, které s vámi nemůžeme přímo nebo nepřímo spojit - jako je popularita jednotlivých webových stránek naší nabídky nebo počet uživatelů stránky - nejsou osobními údaji. Data jsou shromažďována přímo a nepřímo. V obou případech budou údaje shromažďovány pouze v nezbytném rozsahu; data budou zpracovávána pouze pro účely uvedené v bodě 2. Je to vaše rozhodnutí, zda nám chcete přenášet data, která pro vás optimalizuje využití našich služeb, ale pro to není nutné. Odpovídající datová pole jsou označena jako "dobrovolná".

Shromážděná data zahrnují:

- Název a jméno, např. přizpůsobit si uživatelský účet nebo objednávat v našem online obchodě
- poštovní adresa a případně zvolené heslo, např. za účelem přihlášení k odběru zpravodaje nebo používání účtu zákazníka
- adresová data, např. za účelem zpracování objednávky (doručení) v rámci našeho internetového obchodu
- Údaje o vozidle v rozsahu použití našeho vyhledávače Fit
- platební údaje, které zpracovávají platbu vaší objednávky
- Kandidátské údaje pro provedení našeho on-line postupu přihlášky
- Údaje, které jste při používání našich služeb aktivně a vědomě předávali,
- další údaje, které nám dobrovolně předkládáte, např. vyplněná datová pole označená jako "dobrovolná"

Kromě toho jsou při používání našich služeb nepřímo shromažďovány následující údaje o vás:

- údaje o technickém připojení, např. na stránce vyzvanou na naší webové stránce, vaši adresu IP zkrácenou na poslední tři číslice (s výjimkou platebních transakcí, kde musíme z bezpečnostních důvodů přenést úplnou adresu IP na našeho poskytovatele plateb), datum a čas hovoru, terminálové zařízení použitý. To se provádí pro ověření autorizace akcí a ověřování žádajícího uživatele našich služeb. Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. c) ve spojení s čl. 32 a čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je zabezpečení našeho webového serveru, například při obraně proti útokům a zajištění funkčnosti našich služeb.
- Údaje shromážděné v rámci sledování webových stránek a sledování e-mailů / zpravodajů
- údaje, které obdržíme od našich poskytovatelů služeb v rámci zpracování objednávek v našem on-line obchodu, např. informace o pravděpodobnosti platby a přerušení plateb nebo oznámení o doručení.

Nezletilé osoby:

Naše webové stránky nejsou zaměřené na nezletilé osoby a vědomě nevybírají osobní informace od nezletilých.

Pokud nám osoby mladší 16 let předávají osobní údaje, je to přípustné pouze tehdy, pokud rodič / opatrovník sám souhlasil nebo souhlasil se souhlasem mladé osoby. V souladu s čl. 8 odst. 2 GDPR, musí být poskytnuty kontaktní údaje zákonného zástupce, aby nás přesvědčili o souhlasu nebo souhlasu zákonného zástupce. Tyto údaje a údaje o nezletilé osobě budou poté zpracovány v souladu s tímto prohlášením o ochraně údajů.

Pokud zjistíme, že osoba mladší 16 let nám poslala osobní údaje bez rodičovského souhlasu nebo souhlasu s nezletilou, údaje okamžitě odstraníme.

4. Kdo má přístup k vašim datům a komu zasíláme vaše data

a) Přístup

Přístup k vašim osobním údajům, které jsme uložili, je omezen na naše zaměstnance a poskytovatele služeb pověřené námi, kteří se kvůli svým úkolům zabývají těmito osobními údaji.

Pokud třetí strany získají přístup k vašim datům, získali jsme vaše oprávnění nebo je pro to právní základ.

Využíváme také poskytovatele služeb k poskytování služeb a zpracování vašich dat (včetně hostingu, zasílání informačních bulletinů, dodání objednaného zboží, zpracování plateb, zasílání dopisů nebo e-mailů a údržba a analýza databází, optimalizace webových stránek a další vývoj, zajištění našich webových serverů nebo sledování webových stránek). Pokud se tato zvláštní ustanovení vztahují, provedli jsme pro vás příslušnou službu. Poskytovatelé služeb zpracovávají data výhradně podle našich pokynů a jsou povinni dodržovat platné předpisy o ochraně dat. Všichni dodavatelé byli pečlivě vybráni a mají přístup pouze k vašim údajům v rozsahu a na čas potřebný k poskytování služeb nebo v rozsahu, v jakém jste souhlasili s zpracováním a používáním vašich dat.

b) Výměna dat v rámci skupiny společností

Výměna údajů v rámci skupiny společností, ke kterým patříme, se uskutečňuje v rámci EU / EHP a slouží pouze k interním administrativním účelům. Pokud jsou osobní údaje předávány našim společnostem ve třetích zemích, uskuteční se to na základě Standardní smlouvy EU 2010 podle čl. 46 odst. 2 lit. c GDPR ve spojení s rozhodnutím Komise EU ze dne 05.02.2010 (2010/87 / EU).

Skupinou společností se rozumíme přidružené společnosti ve smyslu čl. 4 č. 19 GDPR.

c) Převod do třetích zemí a právní základ

Servery některých poskytovatelů služeb, které používáme, se nacházejí v USA a dalších zemích mimo Evropskou unii. Společnosti v těchto zemích podléhají zákonu o ochraně údajů, který obecně chrání osobní údaje ve stejném rozsahu jako v členských státech Evropské unie. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány v zemi, která nemá uznávanou vysokou úroveň ochrany údajů, jako je Evropská unie, používáme smluvní předpisy nebo jiné uznané nástroje, abychom zajistili, že vaše osobní údaje jsou dostatečně chráněny. Tomu to výslovně upozorňujeme v rámci jednotlivých služeb.

Pokud jsou osobní údaje převedeny do třetích zemí, bude to učiněno na základě rozhodnutí Komise o vhodnosti pro EU-USA. Ochrana štítu podle čl. 45 GDPR nebo Standardní smlouva EU 2010 podle čl. 46 odst. 2 lit. c GDPR ve spojení s rozhodnutím Komise EU ze dne 05.02.2010 (2010/87 / EU) nebo vaším souhlasem podle čl. 49 odst. 1 lit. a) GDPR.

d) Předávání orgánům činným v trestním řízení a orgánům činným v trestním řízení

Ve výjimečných případech předáváme osobní údaje orgánům činným v trestním řízení a vyšetřovacím orgánům. To se provádí na základě odpovídajících právních závazků, např. z trestního řádu, daňového zákoníku, zákona o praní špinavých peněz nebo zákonů státní policie.

5. Doba skladování

Uchováváme osobní údaje v rámci právních předpisů nebo váš souhlas.

K určení konkrétního období skladování používáme následující kritéria:

Uchováváme osobní údaje, dokud nebudou použity účely, pro které byly shromážděny, přestat platit (např. Při ukončení smluvního vztahu nebo prostřednictvím poslední činnosti, pokud neexistuje trvalý závazek, nebo v případě zrušení vašeho souhlasu s konkrétním zpracování dat).

Další údaje budou uloženy pouze v případě

- existují povinné skladovací povinnosti (např. podle AO a HGB);
- údaje jsou stále potřebné k uplatňování a výkonu právních nároků nebo k obhajobě proti právním nárokům, např. kvůli technologickým a forenzním požadavkům na ochranu proti útokům na naše webové servery a jejich stíhání;
- odstranění by bylo v rozporu s oprávněným zájmem subjektů údajů;
- další výjimku podle čl. 17 odst. 3 platí GDPR.

6. Vaše práva

Máte řadu zákonných práv, na která bychom rádi upozornili níže. Samozřejmě náš důstojník pro ochranu údajů je rovněž k dispozici pro zodpovězení jakýchkoli dotazů, které máte ohledně vašich osobních údajů, které jsme shromáždili a zpracovali pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

a) Právo na informace a přenositelnost dat

Máte právo na přístup k osobním údajům, které s vámi zpracováváme, kdykoli.

Pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 b) GDPR, můžete požádat také podle čl. 20 odst. 1 GDPR, abyste získali osobní údaje uložené o vás ve strukturovaném, aktuálním a strojově čitelném formátu. Na požádání Vám také předáme data přímo příjemci dle vašeho výběru.

b) Právo na opravu, omezení a vymazání

Dále můžete v souladu s články 16 až 18 GDPR požadovat, abychom opravili, omezili (zablokovali) nebo vymazali vaše osobní údaje, pokud jsme nesprávně zpracovávali údaje, pokud existuje důvod pro omezení dalšího zpracování údajů nebo pokud zpracování dat je z různých důvodů nezákonné nebo pokud je jeho uložení nepřípustné z jiných právních důvodů. Rádi bychom zdůraznili, že vaše právo na vymazání může být omezeno zákonnými retenčními lhůtami.

b) Právo námitky

Pokud je naše zpracování údajů založeno výlučně na oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 f) GDPR, můžete k tomuto zpracování vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR. Pak přestaneme zpracovávat vaše údaje, pokud nebudeme moci prokázat důvody pro zpracování hodné ochrany, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právního nároku. Dále máte právo vznést námitky proti používání vašich údajů pro účely přímé inzerce s účinkem do budoucna podle čl. 21 odst. 2 GDPR

b) Právo na odvolání

Pokud jste nám umožnili zpracovat vaše osobní údaje poskytnutím vašeho souhlasu, máte právo na odvolání s účinností pro budoucnost podle čl. 7 odst. 3 GDPR.

c) Právo podat opravný prostředek úřadu dohledu

Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů nebo s nejvyšším národním a mezinárodním právem na ochranu údajů.

Kontaktní údaje příslušného orgánu dohledu jsou následující:

Bayrisches Landesamt für Datenschutz (BayLDA)

Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
poststelle@lda.bayern.de

f) Kontaktní údaje

Chcete-li uplatnit vaše práva, můžete nám zaslat neformální zprávu na následující kontaktní údaje. Podobně se prosím obráťte na odvolání vašeho souhlasu s těmito kontaktními údaji s uvedením prohlášení o souhlasu, které chcete zrušit:

Odpovědný Data Processing Officer
Britax Römer Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Deutschland
Telefon: +49 (0) 8221-3670-0
Telefax: +49 (0) 8221-3670-210
it.sec GmbH & Co. KG
Einsteinstr. 55
89077 Ulm

datenschutz@britax.com

7. Využití našich webových stránek - profilování, cookies a sledování webu

a) Základní informace o souborech cookie a možnostech odhlášení

Používáme tzv. Cookies v některých oblastech našeho webu, např. rozpoznat preference návštěvníků a umožnit odpovídajícím způsobem navrhnout webové stránky. To usnadňuje navigaci a vysokou míru uživatelsky přívětivosti webových stránek. Soubory cookie nám také pomáhají identifikovat zvláště oblíbené oblasti našich webových stránek. Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy v zařízení návštěvníka. Umožňují uložení informací po určitou dobu a identifikaci zařízení návštěvníka. Pro lepší orientaci uživatelů a prezentaci jednotlivých služeb používáme trvalé soubory cookie.

Používáme také tzv. Session cookies, které se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás informoval o umístění souborů cookie. To dělá použití průhledných cookies pro vás.

Cookies používáme pouze z technických důvodů bez výslovného souhlasu, který můžete kdykoli zrušit.

Jako součást našich informací o cookies na našich webových stránkách souhlasíte s následujícími prohlášeními:

Tento web používá sledovací soubory cookie nebo sledovací software, které vám poskytnou plnou funkčnost našich webových stránek a tím i lepší online zážitek. Podrobnější informace o použitých cookies a webových měřeních a o souhlasu, který jste nám poskytli v prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete Zásady ochrany osobních údajů. Technicky zbytečné soubory cookie nebo náš sledovací software se však nebudou aktivovat, dokud nám neudělíte váš souhlas.
[Souhlasím]

Pokud zcela vyloučíte používání souborů cookie, nemůžeme používat určité funkce našich webových stránek - včetně možnosti odhlášení ze systému cookie. Povolte soubory cookie pro odmítnutí služeb, u kterých chcete zabránit sledování.

Upozorňujeme také, že smazáním všech souborů cookie budou také smazány soubory cookie pro odhlášení. Proto je možná nutné je vynulovat. Soubory cookie jsou také vázány na prohlížeč, tzn. Musí být nastaveny zvlášť pro každý prohlížeč, který používáte v každém zařízení, které používáte. Potřebné odkazy naleznete v popisu příslušné služby níže.

Následující soubory cookie jsou používány - pokud to dovolíte a nenastavíte jeden nebo více souborů cookie odhlášení - pro podrobnější účely:

Jméno cookie Zamýšlené použití Doba skladování Technicky nutné Zrušení souhlasu (pokud cookie není technicky nutné)
Salesforce Commerce Cloud System Cookies
dwanonymous_* Commerce Cloud cookies rozlišují jednoho zákazníka od druhého. Obdržíte informace o zákaznících, preference, nákupní košík apod. 6 měsíců Ano
dwcustomer_* Commerce Cloud cookies rozlišují jednoho zákazníka od druhého. Obdržíte informace o zákaznících, preference, nákupní košík apod. 6 měsíců Ano
dwsecuretoken_* Commerce Cloud cookie pro zobrazení zabezpečené relace. Pro tento cookie se vymění veškerý provoz httpsu, aby se zabránilo spoofingu relace. 1 rok Ano
Dwsid Commerce Cloud session id 1 rok Ano
Sid Session id 1 rok Ano
dwpersonalization_* Používá se pro personalizaci stránky při multivariačním testování 1 rok Ne
dwac_* Commerce Cloud analytics cookie 1 rok Ano
dw_cookies_accepted Používá se pro zákazníka při použití cookie. 30 dnů Ano
dw_geoip_data Používá se pro informace o zemi na stránce potvrzení objednávky. 3 dnů Ne
Dw Boolean 15 dnů Ne
dw_dnt Používá se v nástrojích Commerce Cloud Consent Management, které ukládají rozhodnutí o opt-in / out. 1 rok Ano
Cloudflare
__cfduid Používá se k identifikaci jednotlivých klientů za sdílenou adresou IP a použití bezpečnostních nastavení na základě jednoho klienta 1 rok Ano
CQuotient
cqcid Cookie první strany; obsahuje hash ID pro anonymní uživatele 1 rok Ano
cqcid Cookie první strany; obsahuje hash ID pro anonymní uživatele 1 rok Ano
__cq_uuid Verze první strany cquotient.com uuid 13 měsíců Ne
__cq_bc Verze první verze bc cookie (popsaná výše) 30 dnů Ne
__cq_seg Cookie první strany; obsahuje informace segmentu pro personalizované vyhledávání 30 dnů Ne
__cq_dnt Používá se pro nástroje Commerce Cloud Consent Management 1 rok Ano
Tealium
utag_main Hlavní cookie pro správu tagů Tealium iQ, slouží k ukládání informací o systému, podrobné informace v odkazu 1 rok Ano
CONSENTMGR Uchovává výběr volby přihlášení / odhlášení uživatele 3 měsíců Ano
Google Universal Analytics
_ga Implementujeme službu Google Analytics a sbíráme informace o tom, jak návštěvníci využívají naši webovou stránku. Tyto informace používáme, abychom nám pomohli zlepšit naši webovou stránku a zkušenosti uživatelů. 2 roks Ne
_gid Implementujeme službu Google Analytics a sbíráme informace o tom, jak návštěvníci využívají naši webovou stránku. Tyto informace používáme, abychom nám pomohli zlepšit naši webovou stránku a zkušenosti uživatelů. 1 day Ne
Olapic
__olapicU Olapic uses this to track a "single" session throughout the checkout process. In this case, they drop a cookie key and every time we track an event, they send the cookie value along with the event information. 1 month Ne
Bazaarvoice
BVBRANDID Umožňuje interní analýze webových stránek společnosti BV souviset se stejným uživatelem pro interakce v rámci určité klientské domény.Užaduje klientské opt-in. 1 rok Ne Ano
BVBRANDSID Umožňuje propojení interní analýzy webů BV se stejnou relací prohlížení uživatelů pro interakce v rámci určité klientské domény.Užaduje volbu klienta. 30 minutes Ne Ano
BVImplmain_site Testovací soubor cookie A / B. Uloží konfiguraci, do které byl uživatel zařazen do testování A / B 1 rok Ne Ano

b) Google Analytics

Na této webové stránce používá službu Google Analytics, webovou službu analýzy Google LLC ("Google"). Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace generované cookie o vašem používání tohoto webu jsou obvykle převáděny na server Google v USA a uloženy tam. Pokud je však na této webové stránce aktivována anonymita IP, sníží společnost Google svou adresu IP v členských státech Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, předem. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP přenesena na server Google v USA a zkrácena. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytnutí dalších služeb týkající se používání webových stránek a internetu. Adresa IP přenášená vaším prohlížečem v kontextu služby Google Analytics není sloučena s jinými daty Google. Jeden způsob, jak namítat analýzu webu pomocí služby Google Analytics, je nastavit soubor cookie pro odhlášení, který pokládá společnosti Google, že nebude uchovávat nebo používat vaše data pro účely webových analýz. Vezměte prosím na vědomí, že s tímto řešením se webová analýza neuskuteční pouze tehdy, pokud prohlížeč uloží cookie opt-out. Chcete-li nastavit soubor cookie pro odhlášení, klikněte prosím https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable.

Soubory cookie můžete také odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči, avšak prosím, uvědomte si, že pokud tak učiníte, nebudete moci používat plnou funkcionalitu tohoto webu. Můžete také zabránit společnosti Google shromažďovat data vygenerovaná cookie a související s používáním webu (včetně vaší IP adresy) a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalováním pluginu plug-in dostupného pod následujícím odkazem. Aktuální odkaz je: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=

Příjemce údajů: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

c) Where-to-buy/Google Maps

Naše webové stránky používají službu Google Maps od Googlu, např. abyste mohli vyhledat prodejce nebo vám umožnit naplánovat trasu. Kliknutím na odkaz "Použít moje místo" váš prohlížeč pošle aktuální GPS souřadnice vašeho prohlížeče. To umožňuje dosáhnout co nejlepšího možného omezení potenciálních obchodníků.

Když přistupujete k Mapám Google na tomto webu, údaje budou předány společnosti Google, např. vaše aktuální umístění. Tato služba se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google (https://www.google.com/intl/de_en/policies/privacy/), které jsou doplněny o samostatné zásady ochrany osobních údajů pro Mapy Google (https://www.google.com/intl/de_en/help/terms_maps.html).

Provádění Map Google můžete zabránit tím, že selektivně zabráníte spuštění kódu Java skriptu používaného pomocí blokování skriptů Java; Alternativně můžete také zcela deaktivovat provádění skriptu Java v nastavení prohlížeče.

Příjemce dat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

d) Google AdWords

Naše webové stránky využívají službu Google AdWords, která umožňuje obchodníkům umístit reklamy na seznamy výsledků vyhledávání Google a do reklamní sítě Google. To se provádí pomocí předdefinovaných klíčových slov, která jsou zobrazena pouze v seznamu úspěšných vyhledávačů, pokud je provedeno hledání relevantní pro klíčová slova.

Služba Google AdWords si klade za cíl inzerovat naše webové stránky tím, že zobrazuje relevantní inzerci na webových stránkách třetích stran, na seznamy s výsledky vyhledávání Google a na prezentaci relevantní reklamy třetích stran na našich webových stránkách.

Kliknutím na reklamu Google odkazující na naši webovou stránku Google nastaví soubor cookie. Soubor cookie umožňuje nám a společnosti Google sledovat, zda jste navštívili naši webovou stránku prostřednictvím reklamy AdWords a generovaných příjmů.

Takto shromážděné údaje využívá společnost Google k sestavování statistik (např. Celkový počet uživatelů odkazovaných prostřednictvím služby Google AdWords, úspěch naší kampaně AdWords) pro naše webové stránky. Ani my, ani jiní inzerenti Google AdWords nezískáme od společnosti Google informace, které by vás mohly identifikovat.

Sada souborů cookie se však používá k ukládání osobních informací, jako jsou navštívené webové stránky. Společnost Google může tyto informace sdílet se třetími stranami.

Reklama Google založenou na zájmů můžete vznést námitky klepnutím na následující odkaz na odhlášení:

https://www.google.de/settings/ads

Používáme také službu Google AdWords ke shromažďování informací o tom, který z našich produktů nebo služeb vás zajímá. V této službě vyplňujeme tzv. Remarketingové seznamy v Google AdWords, pomocí kterých se vám reklamy Google AdWords mohou konkrétněji přehrávat.

Chcete-li měřit efektivitu reklam AdWords, převedeme také transakce provedené na našich stránkách do služby Google AdWords. To nám pomáhá lépe přizpůsobit náš marketing budoucím aktivitám.

Příjemce dat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

e) Olapic

Používáme software firmy Olapic, Inc. "(" Olapic "). Uživatelé Olapic mohou nahrát vlastní obrázky prostřednictvím služby Instagram nebo na našich webových stránkách a popřípadě přidat text (společně dále jen "příspěvek"). Na našich webových stránkách využíváme příspěvky společnosti Olapic, které nabízejí a propagují produkty v souvislosti s jejich využíváním jinými zákazníky. Obrázky se zobrazují na stránkách s podrobnostmi o produktu na webových stránkách i na jiných centrálních místech, jako je domovská stránka, a jsou spojeny s uvedenými produkty. Souhlas uživatele k používání obrázků na našich webových stránkách lze kdykoli zrušit. Vaše námitka pošlete na výše uvedenou adresu. Olapic také sleduje, které obrázky pozitivně přijaly uživatelé webových stránek a zejména které obrázky mají pozitivní vliv na nákupní chování na našich webových stránkách.

f) Bazaarvoice

Pokud nám k tomu máte výslovný souhlas během objednávky nebo po ní, aktivací příslušného políčka nebo klepnutím na tlačítko poskytnuté k tomuto účelu Vám zašleme e-mailovou adresu do Bazaarvoice, abychom Vám e-mailem připomenuli příležitost předložit recenzi vaší objednávky. Tento souhlas lze kdykoli zrušit odesláním zprávy výše uvedené možnosti kontaktu nebo přímo na Bazaarvoice. Tyto recenze jsou syndikovány vybraným maloobchodníkům prostřednictvím sítě Bazaarvoice. Bazaarvoice také sleduje, které hodnocení uživatelům obzvláště kladně hodnotí. Kromě toho lze určit, které z hodnocení měly vliv na rozhodnutí o koupi.

Příjemce dat: Bazaarvoice Ltd., 1 Butterwick London, W6 8DL (http://www.bazaarvoice.com/)

g) CQuotient

CQuotient je komplexní personalizační řešení pro webové stránky. CQuotient je nedílnou součástí našeho systému Salesforce Commerce Cloud Shop a plně využívá nejnovějších revolučních pokroků v prediktivní inteligenci a kombinuje je s důkladnou znalostí maloobchodních a cloudových technologických infrastrukturních problémů. CQuotient se používá k vytváření návrhů založených na vašem chování při prohlížení, které by mohly být pro vás zajímavé.

h) Tealium

Tealium je Platforma spotřebitelských dat, na kterou jsou zasílány informace o používání webových stránek i transakčních údajů. Tealium shromažďuje údaje o pohybu a chování na webových stránkách a vyplňuje remarketingové seznamy, ke kterým lze později přistupovat prostřednictvím služby Google Adwords. Dále jsou veškeré transakční údaje o nákupu zasílány společnosti Tealium, jelikož e-maily pro potvrzení objednávek nebo e-maily pro informační bulletiny (pokud jsou přihlášené) jsou spuštěny společností Tealium. Tealium nám umožňuje mít konzistentní pohled na naše zákazníky a zákazníky na webových stránkách a zajistit, abychom s nimi komunikovali co nejúčinněji.

i) Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Commerce Cloud Services je řešení softwaru jako služba. Jedná se o hostovanou službu, která nám umožňuje vyvíjet a spravovat snadno nastavitelnou a snadno použitelnou webovou stránku elektronického obchodování. Commerce Cloud Services zahrnují Digital, nejdůležitější hostované webové služby; systém řízení objednávek a Commerce Cloud Einstein, který nám umožňuje používat umělou inteligenci ke zlepšení našich e-commerce aktivit.

Společnost Commerce Cloud uchovává osobní údaje, které jsou zpracovávány, například informace o kupujících, kteří navštěvují web hostované Commerce Cloud a vytvářejí účty nebo provádějí transakce (kontaktní informace, záznamy o činnosti, transakce, záznamy atd.).

j) Tlačítka sociálních médií

Naše webové stránky používají tlačítka pro sociální média (Facebook, YouTube, Instagram), které vám umožňují komunikovat se třetími stranami.

Tato tlačítka pro sociální média nejsou integrována jako plug-iny prostřednictvím tzv. IFrame, ale jsou uloženy jako odkazy. Kliknutím na tlačítka sociálních médií budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele. Příslušný poskytovatel je pak odpovědný za dodržování předpisů o ochraně údajů a za správnost, aktuálnost a úplnost informací poskytovaných v této oblasti pro zpracování údajů ve smyslu čl. 4 č. 17 GDPR.

8. Doplňující poznámky a ustanovení o jednotlivých službách

a) Zpravodaj

Na základě Vaší výslovné žádosti vám zašleme náš informační bulletin o tématech, které jste zvolili, a informace o naší společnosti. Vezměte prosím na vědomí, že doručení se může uskutečnit pouze po výslovném potvrzení žádosti o odběr v průběhu našeho procesu dvojího přihlášení.

Osobní údaje shromážděné v rámci registrace bulletinu budou použity výhradně pro zasílání a personalizaci zpravodaje (např. Pro adresu s vaším jménem). Můžete odvolat svůj souhlas s ukládáním osobních údajů, které jste nám zaslali za zaslání bulletinu, s účinkem pro budoucnost. Za účelem zrušení vašeho souhlasu obsahuje každý informační bulletin příslušný odkaz; alternativně nás můžete přímo kontaktovat, abychom mohli provést zrušení. Podrobnosti o souhlasu, který jste nám poskytli, vám byly sděleny v Double-Opt-In-Mail.

b) Soutěž

Z času na čas máte možnost zúčastnit se soutěží nebo podobných akcí na našich webových stránkách. V rámci těchto akcí mohou být osobní údaje shromažďovány a uchovávány i pro účely zpracování, jehož rozsah je uveden v příslušném formuláři účasti. Údaje, které nutně nepotřebujeme k provedení soutěže, ale které nám například umožňují rychleji informovat v případě ceny, jsou výslovně označeny jako dobrovolné informace. Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci takové propagace soutěže, budou použity výhradně pro zpracování propagačních akcí (v případě soutěže, například pro stanovení ceny, oznámení ceny a zaslání ceny). Po ukončení promo akce budou data účastníků, kteří nevyhrali, okamžitě vymazána nebo v případě vítěze po uplynutí zákonné doby uchovávání.

c) Online přihláška

Nabízíme vám možnost požádat o elektronickou poštu online. Zadané údaje a přiložené přílohy jsou přenášeny prostřednictvím nezabezpečeného připojení. Doporučujeme proto, abyste k nám přenesli data pomocí šifrovacího softwaru. Vaše údaje o elektronické aplikaci budou obdrženy příslušným personálním oddělením a předány pouze oddělení odpovědnému za příslušnou funkci nebo osobám odpovědným za zpracování. Všechny zúčastněné strany zacházejí s Vašimi žádostmi o dokumenty s potřebnou péčí as naprostou důvěrností.

Po dokončení procesu výběru uchazečů zašleme své přihlášky

3 měsíce a pak vymazat nebo zničit všechny kopie, pokud jsme s vámi uzavřeli pracovní smlouvu. Pokud bychom chtěli zahrnout vaše přihláškové dokumenty do našeho přihlašovatele, budeme vás kontaktovat. V oznámení můžete aktivně souhlasit s dalším ukládáním dokumentů.

d) Online obchod

Na naší webové stránce nabízíme internetový obchod, kde si můžete zakoupit výrobky od naší společnosti.

Využíváme zde shromážděné údaje k provedení smlouvy, zejména abychom mohli nakupovat a dodávat produkty a provádět platby.

V této souvislosti můžeme také zpracovat vaše údaje, abychom ověřili Vaši bonitu, je-li to také nezbytné pro plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR, nebo my máme oprávněný zájem na tom, čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Náš oprávněný zájem existuje, pokud je uzavření smlouvy s vámi bezprostředně, takže pro nás je spojeno riziko finanční neschopnosti (např. Se splátkovými smlouvami, objednávkou / doručením na účet) a uzavření smlouvy závisí pouze na vašem úvěruschopnost.

V závislosti na zvoleném způsobu odeslání předáme potřebné údaje - pokud jsou k dispozici a pokud jste k tomu dali svůj souhlas, doplněný vaší e-mailovou adresou a telefonním číslem pro účely oznamování pozemku, uspořádání schůzky nebo pro odeslání informací o sledování zásilek - poskytovateli přepravních služeb, který jste vybrali pro konkrétní účel přepravy a dodání.

Také předáváme údaje potřebné pro provedení platby a případně i řízení rizik poskytovateli platebních služeb, který jste vybrali. Dodatečné informace a předpisy platí:

i) Payment Method PayPal

V rámci našeho internetového obchodu vám nabízíme platbu prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal. Platba je zpracována buď přes PayPal nebo přes PayPal prostřednictvím vaší kreditní karty nebo bankovního účtu. Služba PayPal také nabízí ochranu kupujícím a fiduciární služby.

Při výběru poskytovatele platebních služeb PayPal v online obchodě se data automaticky převedou na PayPal. V tomto případě výslovně souhlasíte s tímto přenosem osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, adresa IP, telefonní čísla, údaje o objednávkách, údaje o doručení) pro provedení platby a předcházení podvodům, pokud zvolíte platební metodu PayPal.

Výměna údajů není určena pouze pro účely platby, ale také za účelem identifikace, předcházení podvodům a snížení rizika našeho selhání, v tomto směru lze také vyměňovat údaje o hospodářské situaci ao minulém nákupním a platebním chování . V tomto kontextu bude společnost Paypal rovněž vyměňovat údaje s úvěrovými agenturami za předpokladu, že to má oprávněný zájem a zájmy dotyčné osoby nejsou v rozporu s těmi, kteří si zaslouží ochranu.

Údaje mohou být předány přidruženým společnostem; To platí i pro dodavatele služeb navazujícím na smluvní strany (smluvní zpracovatelé, odpovědné společné osoby a třetí strany, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy).

Vyšší souhlas s PayPal můžete odvolat kdykoli s účinkem do budoucna. Odvolání nemá vliv na přenosy provedené v minulosti.

Aktuální zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal naleznete na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Příjemce údajů: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

ii) Platební metoda Kreditní karta

Nabízíme Vám platbu kreditní kartou v našem online obchodě. Údaje o kreditní kartě, které jsou k tomu zapotřebí, jsou přímo převedeny na našeho poskytovatele platebních služeb Adyen a neposílány nám.

Pokud je vybrána "kreditní karta" platební metody, data jsou automaticky převedena na společnost Adyen. Souhlasíte s tímto přenosem osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, kupní cena, adresa IP atd.) Za účelem platby a předcházení podvodům, pokud se rozhodnete platit kreditní kartou.

Údaje mohou být předány přidruženým společnostem; To platí i pro dodavatele služeb navazujícím na smluvní strany (smluvní zpracovatelé, odpovědné společné osoby a třetí strany, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy).

Tento souhlas můžete odvolat kdykoliv s účinností pro budoucnost vůči společnosti Adyen. Odvolání nemá vliv na přenosy provedené v minulosti.

Příjemce dat: Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, The Netherlands

iii) Způsob platby Sofortüberweisung

V rámci našeho internetového obchodu vám nabízíme platbu společností Sofort & uuml; berweisung od poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH.

Pomocí výše uvedeného způsobu platby nám může být potvrzena platba v reálném čase jako prodejce, abychom mohli okamžitě začít s doručením objednávky.

Při výběru způsobu platby "Sofort & uuml; berweisung" jsou data automaticky převedena na společnost SOFORT GmbH. Zde výslovně souhlasíte s tímto přenosem osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, bankovní údaje, PIN, TAN, kupní cena) pro provádění plateb a předcházení podvodům pokud se rozhodnete platit přímým bankovním převodem.

Výměna údajů není určena pouze k úhradě, ale také k identifikaci a předcházení podvodům, v tomto ohledu mohou být vyměňovány také údaje o hospodářské situaci, jakož i o minulém nákupním a platebním chování. SOFORT GmbH si v této souvislosti vymění také údaje s úvěrovými agenturami za předpokladu, že existuje oprávněný zájem a zájmy dotyčné osoby nejsou v rozporu s těmi, kteří si zaslouží ochranu.

Údaje mohou být předány přidruženým společnostem; To platí i pro dodavatele služeb navazujícím na smluvní strany (smluvní zpracovatelé, odpovědné společné osoby a třetí strany, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy).

Tento souhlas můžete odvolat kdykoliv s účinností pro budoucnost společnosti SOFORT GmbH. Odvolání nemá vliv na přenosy provedené v minulosti.

Platné předpisy pro ochranu údajů firmy SOFORT GmbH naleznete na adrese: https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/

Příjemce údajů: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Deutschland.

iv) Způsob platby giropay

V rámci našeho online obchodu vám nabízíme platbu prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Giropay. Registrace není nutná. Pokud zvolíte tento způsob platby, vyberte banku, z jejíž účtu chcete platbu provést. Následně budete přesměrováni přímo na portál online bankovnictví vašeho banky, kde můžete svůj převod provádět obvyklým způsobem. Pokud se vaše banka nezúčastní tohoto způsobu platby, nemůžete tuto platební metodu použít.

Při výběru platební metody Giropay v našem online obchodě jako možnosti platby nejsou Giropayovi předány žádné osobní údaje.

Informace o ochraně údajů společnosti Giropay jsou k dispozici na adrese https://www.giropay.de/kaeufer/sicherheit-datenschutz/

e) Můj účet

Nabízíme Vám možnost vytvořit na našich webových stránkách osobní zákaznický účet. Zákaznický účet umožňuje využívat služby, které jste vybrali z našich webových stránek, personalizovaným způsobem, propojit je a uložit přednostní nastavení.

f) Fit Finder®

Pomůžeme vám najít správné dětské sedadlo pro vaše dítě a Vaše vozidlo na našich webových stránkách. Můžete zadat značku vozidla, model a popřípadě i rok výstavby a budeme vás informovat, která z našich dětských sedaček je vhodná pro toto vozidlo. Pokud vaše vozidlo ještě není zařazeno do našeho seznamu, máte možnost s námi sdílet své zkušenosti.

Osobní údaje shromážděné v tomto kontextu jsou smazány přímo po odeslání nám a odpovídající informace jsou vydávány od nás a nejsou ukládány s jinými informacemi, jako je váš profil zákazníků.

g) Zpracování dat pro účely přímého marketingu

Reklama poštou

V rozsahu povoleném zákonem můžeme také použít vaše jméno a poštovní adresu, o kterých jsme se dozvěděli, že vám zašleme reklamu na vlastní nabídky. Právním základem je

Umění. 6 odst. 1 lit. f) ve spojení s bodem odůvodnění 47 GDPR. Naším oprávněným zájmem je podpora prodeje nebo poptávky našich stávajících zákazníků. Samozřejmě můžete kdykoli v budoucnosti vznést námitky proti zpracování vašich údajů pro reklamní účely. Zpráva v textové podobě k výše uvedeným kontaktním údajům je dostatečná. Vaše údaje budou z našeho mailingového seznamu vymazány. Údaje prokazující vaši námitku budou uchovávány pro dalších 6 roků v souladu s čl. 17 par. 3 lit. e) GDPR. Během tohoto období budou vaše osobní údaje blokovány pro další zpracování.

telefonní reklama

V rozsahu povoleném zákonem můžeme pro obchodní zákazníky použít vaše jméno, příbuzenskou společnost a telefonní číslo, aby je informovali o našich vlastních nabídkách za předpokladu, že jsou předmětem zájmu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. f) ve spojení s bodem odůvodnění 47 GDPR, & sect; 7 odst. 2 č. 2 UWG. Naším oprávněným zájmem je podpora prodeje nebo poptávky našich stávajících firemních zákazníků. Samozřejmě můžete kdykoli v budoucnosti vznést námitky proti zpracování vašich údajů pro reklamní účely. Zpráva v textové podobě k výše uvedeným kontaktním údajům je dostatečná. Vaše údaje budou z našeho mailingového seznamu vymazány. Údaje prokazující vaši námitku budou uchovávány pro dalších 6 roků v souladu s čl. 17 par. 3 lit. e) GDPR. Během tohoto období budou vaše osobní údaje blokovány pro další zpracování.